Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Euro­vaa­lit kesällä 2024

EU-vaaliohjelma 2024

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on yhte­näi­nen, horju­ma­ton ja päätös­ky­kyi­nen Euroo­pan unioni. Suomen etu vahvasti taka­rai­vossa.

Kokoo­muk­sen ehdok­kaat toimi­vat EU:ssa kuin kala vedessä ja juuri sellai­sia edus­ta­jia kannat­taa parla­ment­tiin äänes­tää Suomen asioita ajamaan.

Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 29.5.-4.6.2024. Vaali­päivä on sunnun­taina 9.6.2024. Muista äänes­tää!

Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat

Eurovaaliehdokas Mika Aaltola Kokoomus
214

Mika Aaltola

YTT, johtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Mika Aaltola on Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja. Aaltola on globaa­lin geopo­li­tii­kan ja suur­val­ta­suh­tei­den asian­tun­tija, joka ymmär­tää suur­ten linjo­jen vaiku­tuk­set Suomelle.

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Ted Apter Kokoomus
215

Ted Apter

OTM, Elinkeinopolitiikan asiantuntija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Juris­tio­saa­mista Brys­se­liin – reilun, avoi­men ja yhte­näi­sen Euroo­pan puolus­taja

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Mika Kasonen Kokoomus
216

Mika Kasonen

Ylikonstaapeli, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Kolmen koiran Mika Kaso­nen haluaa vahvis­taa EU:n krii­si­kes­tä­vyyttä

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Ville Kaunisto Kokoomus
217

Ville Kaunisto

Kansanedustaja,BA

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Korkealle kurot­tava kansan­edus­taja kansain­vä­li­sen poli­tii­kan kentillä

Lahjoita

218

Susanna Kisner

sairaanhoitaja, TtM, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Perhe­kes­kei­nen ja kansain­vä­li­nen tervey­sa­lan osaaja

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Maria Miala Kokoomus
219

Maria Miala

Viestinnän asiantuntija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Tasa-arvon, demo­kra­tian ja turval­li­suu­den puolus­taja

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Sirpa Pietikäinen Kokoomus
220

Sirpa Pietikäinen

Europarlamentaarikko, KTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Kestä­vän kehi­tyk­sen, tasa-arvon ja ilmas­to­po­li­tii­kan uranuur­taja

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Susanna Päivärinta Kokoomus
221

Susanne Päivärinta

YTM, kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Eurovaaliehdokas Sakari Pääkkö Kokoomus
222

Sakari Pääkkö

Talouspoliittinen asiantuntija, VTK

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Sakari Pääkkö on 29-vuotias kuopio­lai­nen alue- ja kunta­päät­täjä.

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Henriina Rantala Kokoomus
223

Henriina Rantala

YTK, kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Yrit­­täjä-äidin kasvat­tama uuden suku­pol­ven kokoo­mus­po­lii­tikko

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Maria Rautanen Kokoomus
224

Maria Rautanen

Diplomi-insinööri, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Maria on sähkö­tek­nii­kan diplomi-insi­­nööri. Rauta­sella on tutkin­not myös kemiasta, puutar­ha­ta­lou­desta ja maata­lou­desta.

Lahjoita

225

Markku Rentto

KTM, perheyrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Markku Rentto on neljän­nen polven perhey­rit­täjä Reka Oy:ssä, jolla on vahvaa kansain­vä­listä vienti- ja kaupal­li­sen alan osaa­mista vuosi­kym­me­nien ajalta.

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Aura Salla Kokoomus
226

Aura Salla

VTT, kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Asian­tun­teva ja koke­nut EU-polii­­tikko valmis töihin järke­väm­män Euroo­pan unio­nin puolesta

Lahjoita

227

Janne Sankelo

Toimitusjohtaja, maaseutuyrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Juureva ja koke­nut biota­lou­den ja ener­­gia-alan osaaja

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Max Schulman Kokoomus
228

Max Schulman

Agrologi, maanviljelijä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Kansain­vä­li­nen osaaja Max Schul­man on koke­nut maa- ja metsä­ta­lou­den asian­tun­tija ja toimi­nut erilai­sissa EU-liitän­­näi­­sissä elimissä.

Lahjoita

229

Sauli Seittenranta

Lääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Perhee­nisä, lääkäri, kunta- ja alue­val­tuu­tettu. Luot­ta­mus­teh­tä­vissä hänen pain­opis­tee­nään on aina ollut vapaus, hyvin­vointi ja vastuul­li­nen talou­den­pito.

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Annika Sipola Kokoomus
230

Annika Sipola

YTM, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Lappi­lai­nen sini­vih­reä ja arvo­li­be­raali

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Pekka Toveri Kokoomus
231

Pekka Toveri

kenraalimajuri (evp), kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Euroo­pan turval­li­suu­den ja puolus­tuk­sen raken­taja

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Jocka Träskbäck Kokoomus
232

Jocka Träskbäck

Varakansanedustaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Jocka Träskbäck vie yrit­tä­jien ääntä Euroop­paan

Lahjoita

Eurovaaliehdokas Henna Virkkunen Kokoomus
233

Henna Virkkunen

FL, europarlamentaarikko

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Kaura­puu­rolla kasva­nut Euroo­pan uudis­taja

Lahjoita

Euro­vaa­li­blo­git

Euro­vaa­li­kier­tue

4.5.Helsinki
7.5.Kanta-Häme
8.5.Päijät-Häme
10.5.Kainuu
11.5.Pohjois-Pohjan­maa
16.5.Pohjan­maa
17.5.Pohjan­maa
18.5.Pohjan­maa
22.5.Kaak­kois-Suomi
23.5.Kaak­kois-Suomi
24.5.Lappi
25.5.Helsinki
26.5.Helsinki
27.5.Varsi­nais-Suomi
28.5.Pirkan­maa
29.5.Keski-Suomi
30.5.Uusi­maa
31.5.Uusi­maa
1.6.Uusi­maa
2.6.Uusi­maa
3.6.Savo-Karjala
5.6.Sata­kunta
6.6.Varsi­nais-Suomi
7.6.Pirkan­maa
9.6.Vaali­päivä

Aika­tau­lut euro­par­la­ment­ti­vaa­leissa

Vuoden 2024 euro­par­la­ment­ti­vaa­lit toimi­te­taan kaikissa jäsen­val­tioissa vaalia­jan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa vaali­päivä on sunnun­tai 9.6.

Skip to content