MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Varsinais-Suomen vaalipiiri


Virve
Aho 50 v.

Lähihoitaja

Rohkeasti yhteis­ten arvo­jen puolesta. Amma­til­tani olen lähi­hoi­taja ja olen tehnyt hoitoa­lan työtä vajaa 20 vuotta eri sekto­reilla.

Janne
Aso 43 v.

palomestari, asemamestari, työsuojeluvaltuutettu

Olen perhee­nisä, palo­mes­tari ja vastuun­kan­taja. Oikeuk­sien rinnalla ihmi­sellä on vastuul­li­suu­den velvol­li­suus. Tämä koskee erityi­sesti tois­ten ihmis­ten ja luon­non kunnioit­ta­mista. Turval­li­nen Suomi-Ihmi­sen puolella.

Toni
Forsblom 41 v.

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Tonista sanot­tua: ” Mies, joka on ansain­nut luot­ta­muk­sen niin urhei­lue­lä­mässä, yrit­tä­jänä, luot­ta­mus­teh­tä­vissä kuin kave­rina teke­mällä asiat oikein. Yksin­ker­tai­nen asia, kun pitää katseen pallossa, eikä hönt­säile”

Ilkka
Kanerva 71 v.

Kansanedustaja, ministeri, VTM

Olen omis­tau­tu­nut läpi elämäni yhteis­kun­nal­li­siin uudis­tus- ja paran­nus­hank­kei­siin kokoo­mus­lai­selta arvo­poh­jalta. Kyse on kutsu­muk­sesta ja missiosta - isän­maan ja maakun­nan asialla, sitou­tu­neesti.

Lauri
Kattelus 29 v.

Lakimies, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Olen laki­mies Turun Kert­tu­lin kort­te­leista, taval­li­nen nuori valko­kau­lus­työ­läi­nen, ja työk­seni johdan Turun kaupun­gin­hal­li­tusta. Minulla on vahva sosi­aa­li­nen omatunto ja jalat tuke­vasti maassa.

Sanni
Kiviniemi 38 v.

Assistentti

Olen loimaa­lai­nen kunnal­lis­po­lii­tikko ja järjes­tö­ak­tiivi, perheen äiti sekä erän­kä­vijä.

Maarit
Korhonen 58 v.

KM, luokanopettaja, tietokirjailija

Olen Maarit Korho­nen, 58, KM, luokan­opet­taja ja tieto­kir­jai­lija.

Veli-Pekka
Nurmi 54 v.

onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, tekniikan tohtori

Suomen elin­voi­mai­suus ja hyvin­vointi kumpuaa turval­li­suu­desta. Meidän pitää raken­taa tätä maata ja sen infra­struk­tuu­ria pitkä­jän­tei­sesti niin, että elin­kei­noe­lä­mällä on hyvä toimia ja kaikilla ihmi­sillä hyvä elää.

Petteri
Orpo 49 v.

valtiovarainministeri, kansanedustaja, VTM

Valtio­va­rain­mi­nis­teri, kansan­edus­taja ja Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja.

Tanja
Parkko 32 v.

Projektipäällikkö, DI

Olen 2 lapsen äiti ja kunta­päät­täjä Raisiosta. Olen koulu­tuk­sel­tani ener­gia­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri. Haluan, että Suomi on maa, jossa menes­ty­mi­seen kannus­te­taan ja epäon­nis­tu­mi­nen on sallit­tua.

Sanna
Pitkänen 44 v.

Yrittäjä, maanviljelijä, henkilöstöasiantuntija

Olen äiti, yrit­täjä ja maan­vil­je­lijä. Koulu­tuk­sel­tani olen oikeus­tra­de­nomi ja vesto­nomi. Toimin­tani poli­tii­kassa perus­tuu rakkau­teen kotia, uskon­toa ja isän­maata kohtaan.

Sini
Ruohonen 34 v.

Toiminnanjohtaja, VTM

Muutos on täällä. Tekno­lo­gia uudis­taa työn ja oppi­mi­sen. Kulut­ta­mi­nen ylikuor­mit­taa ympä­ris­töä. Turval­li­suutta ei taata enää vain perin­tei­sin keinoin. Nyt tarvi­taan tiedon­ja­noa, innos­tu­mista ja päät­tä­väi­syyttä.

Saara-Sofia
Sirén 32 v.

kansanedustaja, ekonomi

Olen kansan­edus­taja ja kolman­nen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu Turusta. Koulu­tuk­sel­tani olen KTM ja FM. Työs­säni päät­tä­jänä painot­tu­vat kestä­vän kehi­tyk­sen teemat. Perhee­seeni kuuluu yrit­tä­jä­puo­liso ja kaksi lasta. Va

Janika
Takatalo 26 v.

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja, VTM

Olen alku­jaan Salosta, nykyi­sin vaiku­tan mm. Turun kaupun­gin­val­tuus­tossa. Olen mukana poli­tii­kassa raken­taak­seni vahvaan talou­teen, sivis­tyk­seen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoon ja sini­vih­rey­teen pohjaa­vaa yhteis­kun­taa

Marko
Tapio 52 v.

yrittäjä

Olen Salo­lai­nen pitkän­lin­jan yrit­täjä ja kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä kaupun­gin halli­tuk­sen jäsen.

Ville
Valkonen 31 v.

Ekonomi, talousasiantuntija

Edis­tys­mie­li­nen oikeis­to­lai­nen ja talous­osaaja. Finans­sia­lan yrit­täjä, aiem­min valtio­va­rain­mi­nis­te­rin talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja. Yli 10v koke­mus kunta­po­li­tii­kasta. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton vpj.

Anne-Mari
Virolainen 53 v.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, KTM

Uskon oikeu­den­mu­kai­seen yhteis­kun­taan, jossa ihmi­sillä on mahdol­li­suus hyvään arkeen, työn­teosta ja opis­ke­lusta palki­taan sekä yrityk­sillä on edel­ly­tyk­set luoda ihmi­sille työtä.