MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Vaasan vaalipiiri


Aku
Autio 24 v.

aluekoordinaattori, tradenomi

Toimin tällä hetkellä valtuu­tet­tuna ja sivis­tys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana Kuri­kassa. Haluan hoitaa oman tont­tini mahdol­li­sim­man hyvin, sekä kantaa vastuun myös ikävien asioi­den osalta. Lue lisää koti­si­vuulta!

Pentti
Haimakainen 63 v.

Ylikonstaapeli evp

Marko
Heinonen 48 v.

myyntijohtaja

Maria
Jokinen 25 v.

Opiskelija

Mun toinen nimeni on Justiina ja se tarkoit­taa jämp­tiä Pohja­laista emän­täe­ner­giaa ja sisua.

Susanna
Koski 33 v.

Kansanedustaja, HTM

Nuor­kon­ser­va­tiivi kansan­edus­taja Pohjan­maalta. Poli­tii­kassa vaikei­den­kin valin­to­jen turval­li­sin ankkuri on perin­tei­sissä arvoissa. Vakau­muk­sel­li­nen yksi­lön vapauk­sien ja vastui­den sekä mark­ki­na­ta­lou­den puolus­taja.

Helena
Lahtinen 59 v.

59-vuotias lapua­lai­nen tervey­den­hoi­taja, terveys- ja hyvin­voin­ti­joh­taja, HTM, uskon­non ja isän­maan arvo­jen puolesta toimiva hyvin­voin­nin ammat­ti­lai­nen.

Jari
Latvala 62 v.

Yrittäjä

Tommi
Mäki 26 v.

Toimitusjohtaja, yrittäjä

27- vuotias kosken­kor­valla synty­nyt vaasa­lai­nen toimi­tus­joh­taja /​ myyn­ti­pääl­likkö /​ mark­ki­noin­ti­pääl­likkö. Brän­däyk­sen ammat­ti­lai­nen ja järjes­tö­ken­tän pioneeri. Vahva vaikut­taja.

Riitta
Maunula-Craycroft 55 v.

Liikunnan ja Terveystiedon Lehtori

Etelä­poh­ja­lai­nen paluu­muut­taja, takai­sin Suomeen 16v. sitten Suomen korkea­ta­soi­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män, puhtaan veden ja turval­li­suu­den perässä ja niitä pidän edel­leen Suomen vahvim­pina valt­ti­kort­teina

Risto
Ojanperä 54 v.

Myyntiedustaja, Ammattivalmentaja

Katja
Rajala 48 v.

Yrittäjä, Toimitusjohtaja, HTM

Olen aikaan­saava vaasa­lai­nen yrit­täjä. Sitou­dun siihen, mihin ryhdyn. Uskon, että asioi­hin voi vaikut­taa teke­mällä töitä niiden eteen.

Annu
Ridanpää-Taittonen 56 v.

Liikunnanopettaja

Paula
Risikko 58 v.

Eduskunnan puhemies, terveystieteiden tohtori

Janne
Sankelo 52 v.

sidosryhmäjohtaja, KM

Vahva pohja­lais­ten ääni, jonka vään­tö­voi­maan luote­taan koko Suomessa. Työuraa opet­ta­jana, rehto­rina ja ener­gia­teol­li­suu­den osaa­jana. Koke­musta edus­kun­nasta, puolu­een johto­teh­tä­vistä ja kunta­po­li­tii­kasta.

Toni
Viljanmaa

Päätoimittaja