• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Vaasan vaalipiiri


  75

  Aku
  Autio 24 v.

  aluekoordinaattori, tradenomi

  Toimin tällä hetkellä valtuu­tet­tuna ja sivis­tys­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana Kuri­kassa. Haluan hoitaa oman tont­tini mahdol­li­sim­man hyvin, sekä kantaa vastuun myös ikävien asioi­den osalta. Lue lisää koti­si­vuulta!

  76

  Pentti
  Haimakainen 63 v.

  Ylikonstaapeli evp

  Luotet­tava vastuun­kan­taja keski-pohjan­maalta. Pitkä työura polii­sissa ja luot­ta­mus­mie­henä kunta­po­li­tii­kassa. Ohje­nuo­rana - kun hoide­taan ihmis­ten asioita, tehdään se rehdisti ja kunnolla.

  77

  Marko
  Heinonen 48 v.

  myyntijohtaja

  Työs­säkäyvä perhe­e­nisä ja alue­ti­e­teen aiku­i­so­pis­ke­lija. Koulu­tettu kunta­pu­heen­joh­taja ja akti­ivi­nen kunto-urhei­lija. Kaupungin­hal­li­tuk­sen vpj, kolman­nen kauden valtu­u­tettu. Kokenut Vaasa­lai­nen vaik­ut­taja.

  78

  Maria
  Jokinen 26 v.

  Opiskelija

  Mun toinen nimeni on Justiina ja se tarkoit­taa jämp­tiä Pohja­laista emän­täe­ner­giaa ja sisua.

  79

  Susanna
  Koski 34 v.

  Kansanedustaja, HTM

  Nuor­kon­ser­va­tiivi kansan­edus­taja Pohjan­maalta. Poli­tii­kassa vaikei­den­kin valin­to­jen turval­li­sin ankkuri on perin­tei­sissä arvoissa. Vakau­muk­sel­li­nen yksi­lön vapauk­sien ja vastui­den sekä mark­ki­na­ta­lou­den puolus­taja.

  80

  Helena
  Lahtinen 59 v.

  59-vuotias lapu­a­lai­nen tervey­den­ho­i­taja, terveys- ja hyvin­vo­in­tijoh­taja, HTM. Raken­nan Suomen hyvää tule­vai­su­utta kodin, uskon­non ja isän­maan arvo­jen pohjalta

  81

  Jari
  Latvala 62 v.

  Yrittäjä/Luomuviljelijä

  Olen perik­sian­ta­ma­ton, sano­jeni mittai­nen mies. 42v.yrittäjänä, 10v.valtuustoissa,6v.hallituksessa. Terveys on meille tärkeintä, unoh­ta­matta vanhusten/​lastenhoitoa. Olen YRITTÄJIEN puolesta puhuja alusta loppuun.

  82

  Marko
  Meriläinen 47 v.

  Turkistarhaaja

  Olen halsua­lai­nen maan­vil­je­lijä, turkis­kas­vat­taja ja harras­tuk­sel­tani metsäs­täjä ja kalas­taja. Koko työi­käni olen työs­ken­nel­lyt perhey­ri­tyk­ses­sämme ja yrit­tä­jä­hen­ki­syyttä minulla löytyy­kin ihan suku­pol­ven yli.

  83

  Tommi
  Mäki 27 v.

  Toimitusjohtaja, yrittäjä

  Uuden suku­pol­ven vahva edus­ta­jasi edus­kun­taan. Avointa ja ener­gistä päätök­sen­te­koa pohja­lai­sella perik­sian­ta­mat­to­muu­della, inno­va­tii­vi­sella otteella ja sisuk­kuu­della.

  84

  Riitta
  Maunula-Craycroft 55 v.

  Liikunnan ja Terveystiedon Lehtori

  Etelä­poh­ja­lai­nen paluu­muut­taja, takai­sin Suomeen 16v. sitten Suomen korkea­ta­soi­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män, puhtaan veden ja turval­li­suu­den perässä ja niitä pidän edel­leen Suomen vahvim­pina valt­ti­kort­teina

  85

  Risto
  Ojanperä 54 v.

  Myyntiedustaja, Ammattivalmentaja

  Olen 54-vuotias etelä­po­ho­ja­laa­nen mies. Koulutus- ja työhisto­ri­ani on moni­pu­o­li­nen ja rikas. Arvot: posi­ti­ivi­nen elämä­na­senne, luot­tamus, ahke­ruus ja yhte­i­styö. Näihin arvo­i­hin pohjaan myös kaiken toimin­tani.

  86

  Katja
  Rajala 48 v.

  Yrittäjä, Toimitusjohtaja, HTM

  Olen aikaan­saava vaasa­lai­nen yrit­täjä. Sitoudun siihen, mihin ryhdyn. Uskon, että asio­i­hin voi vaik­ut­taa teke­mällä töitä niiden eteen.

  87

  Annu
  Ridanpää-Taittonen 57 v.

  Liikunnanopettaja, LitM

  Koulu­tan päivä­työk­seni Liikun­ta­neu­voja-opis­ke­li­joita Kuor­ta­neen Urhei­luo­pis­tolla. Vien terveys­lii­kun­nan ilosa­no­maa eteen­päin. Vaali­tee­moina: Koulu­tus, syrjäy­tyy­mi­sen ehkäisy ja yrit­tä­vyy­den edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen

  88

  Paula
  Risikko 58 v.

  Eduskunnan puhemies, terveystieteiden tohtori

  Tekijä, edus­kun­nan puhe­mies, monin­ker­tai­nen mini­steri, kansa­ne­du­staja. Terveys­ti­e­te­i­den tohtori ja sairaan­ho­i­taja. Harrastuksina tyttä­ren jalka­pallo, sohvia syövä koira ja lenk­keily. Motto: Maha­ro­toonta ei ookkaan!

  89

  Janne
  Sankelo 52 v.

  sidosryhmäjohtaja, KM

  Vahva pohja­lais­ten ääni, jonka vään­tö­voi­maan luote­taan koko Suomessa. Työuraa opet­ta­jana, rehto­rina ja ener­gia­teol­li­suu­den osaa­jana. Koke­musta edus­kun­nasta, puolu­een johto­teh­tä­vistä ja kunta­po­li­tii­kasta.

  90

  Toni
  Viljanmaa 43 v.

  Päätoimittaja

  Pohja­lai­nen työ näyt­tää mallia. Yrityk­set luot­ta­vat Pohjan­maa­han.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Vaasassa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista