MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Uudenmaan vaalipiiri


Siri
Ahokas 44 v.

luokanopettaja (KM), lastentarhanopettaja (KK)

Olen 44-vuotias kahden lapsen ja neli­lap­si­sen perheen äiti. Työs­ken­te­len Helsin­gissä luokat­to­mana resurs­sio­pet­ta­jana (ulko, luonto- ja liikunta). Toimin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja opetus­lau­ta­kun­nan jäse­nenä Vantaalla

Petri
Graeffe 50 v.

Toimitusjohtaja

Olen 50-vuotias järven­pää­läi­nen, jolla on vahva rakkaus yrit­tä­jyy­teen: Uuden­maan Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­taja (8 000 jäse­ny­ri­tystä) ja myös mukana muuta­missa start up -yrityk­sissä. Harras­tan shak­kia ja mara­ton­juok­sua.

Arto
Hägg 56 v.

Rakennusinsinööri

Nurmi­jär­ve­läi­nen perhee­nisä, raken­nusin­si­nööri ja luon­toih­mi­nen. Yli 30 vuoden koke­mus raken­ta­jana ja yrit­tä­jä­nä­kin. Puolue­val­tuus­ton jäsen. Kunnan­val­tuu­tettu vuodesta 2009. Kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen. Sarja­ku­vai­lija.

Tapio
Karjalainen 59 v.

Yrittäjä, DI

Lupaan hyödyn­tää edus­kun­ta­työssä koke­musta, jota johto­teh­tä­vät Nokialla ja Elisalla, yrit­tä­jyys, kunnal­lis- ja piiri­po­li­tiikka, HUS Lohjan alueen lauta­kun­nan puheen­joh­ta­juus ja harras­tuk­set ovat minulle anta­neet.

Mika
Kasonen 46 v.

Ylikonstaapeli

Lähdin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaaksi, koska olen aina ollut kiin­nos­tu­nut yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta. Mieles­täni yhteis­kun­nal­li­sen päätök­sen­teon pitää perus­tua tosi­asioi­hin, eikä hata­riin mieli­ku­viin.

Mervi
Katainen 40 v.

Väitöskirjatutkija, VTM, aineenopettaja

Minulle tärkeää on: sivis­tys, koulu­tus ja osaa­mi­nen, työelä­män uudis­ta­mi­nen, Suomi ja suoma­lai­suus ja EU-vaikut­ta­mi­nen. Vaali­kam­pan­jani on vähä­hii­li­nen. Lue lisää teemois­tani ja taus­tois­tani: mervikatainen.fi!

Pia
Kauma 52 v.

KTM, Kansanedustaja

Olen uusmaa­lai­nen kansan­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja neljän lapsen kieli­tai­toi­nen äiti. Minulla on pitkä ura yritys­maa­il­massa muun muassa kansain­vä­li­sen kaupan parissa. Koulu­tuk­sel­tani olen kaup­pa­tie­tei­den mais

Pihla
Keto-Huovinen 44 v.

Kihlakunnansyyttäjä

Rita
Kostama 40 v.

Yrittäjä

Olen kahden lapsen äiti, puoliso, yrit­täjä, kotou­tu­mis­asian­tun­tija, kaupun­gin- ja kirk­ko­val­tuu­tettu. Tulin Suomeen kiin­tiö­pa­ko­lai­sena vuonna 1998. Olen asunut Turussa ja Espoossa ja nyky­ään asun Järven­päässä.

Mia
Laiho 49 v.

Kansanedustaja, LT, erikoislääkäri

Kansanedustaja,lääkäri ja kolmen lapsen äiti.Espoon kaupunginvaltuutettu,Uudenmaan maakun­ta­val­tuu­tettu ja Lasten­lii­ton halli­tuk­sen pj. Perhei­den, lasten, nuor­ten ja vanhus­ten hyvin­vointi ovat sydän­täni lähellä.

Eero
Lehti 74 v.

Kansanedustaja, VTM

Kansan­edus­ta­jana vuodesta 2007 alkaen, talous- ja vero­asioi­den tuntija, talous- ja tarkas­tus­va­lio­kun­nan jäsen. Yrit­täjä, koulu­tuk­sel­taan valt.maist. Kera­van kunnal­lis­po­li­tii­kassa pitkään. Naimi­sissa, yksi tytär.

Elina
Lepomäki 37 v.

Kansanedustaja, diplomi-insinööri

Elina Lepo­mäki on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja. Aikai­sem­min hän on toimi­nut yli 10 vuotta rahoi­tusa­lalla asian­tun­tija- ja johto­teh­tä­vissä. Lepo­mäki on diplomi-insi­nööri ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.

Sari
Multala 40 v.

Kansanedustaja ,KTM

Kansan­edus­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Vantaalta. Kahden tytön äiti. Kaup­pa­tie­tei­den mais­teri, joka haluaa perhe­va­pai­den tasai­sem­paa jaka­mista ja ihmi­set liik­keelle.

Kai
Mykkänen 39 v.

Kansanedustaja, ekonomisti, valtiotieteiden maisteri

Sini­vih­reä uudis­tus­mie­li­nen ekono­misti ja yhteis­kun­ta­tus­kai­lija, 2 lapsen isä Tontun­mäestä Espoosta.

Kimmo
Oila 52 v.

Asianajaja, diplomi-Insinööri, yrittäjä

Carita
Orlando 48 v.

Yrittäjä, taloushallinnon kouluttaja

Olen empaat­ti­nen ja maalais­jär­jellä varus­tettu koke­nut päät­täjä. Jokai­selle lapselle ja nuorelle on varmis­tet­tava mahdol­li­suu­det unel­moida ja olla rohkeasti oman elämänsä voit­taja.

Jussi
Patinen 53 v.

Luokanopettaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Koulu­tus- ja kunta-alan koke­nut ammat­ti­lai­nen Lohjalta. Kolmen lapsen isänä ja edel­lis­ten suku­pol­vien työtä arvos­ta­vana tiedän, että näitä hommia tehdään Vastuussa huomi­selle, velassa eili­selle - peri­aat­teella.

Diana
Ponkkala 34 v.

yksikön päällikkö, rakennusinsinööri, kaupunginvaltuutettu

Luotan tulevaisuudenuskoiseen, yhdenvertaiseen ja vastuuntuntoiseen Suomeen. Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja – rakentavasti yhdessä.

Jaakko
Rainio 55 v.

Rehtori

Olen 54-vuotias rehtori Hyvin­kään Sveit­sin lukiossa, Hyvin­kään kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok), valtuus­ton ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja, Hyvin­kään Kokoo­mus ry:n puheen­joh­taja, kokoo­muk­sen

Iida-Eveliina
Rantalainen 29 v.

Hyvinvointialan yrittäjä

28 vuotias hyvin­kää­läi­nen hyvin­voin­tia­lan yrit­täjä, kaupun­gin­val­tuu­tettu. Yrit­tä­jyys­ko­ke­musta kunto­kes­kus- ja tervey­sa­lalta. Tärkeim­mät teemat ovat ympä­ristö, talous ja yrit­tä­jyys, ennal­taeh­käi­sevä tervey­den­huolto.

Sakari
Rokkanen 27 v.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri

Työs­ken­te­len Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sena sihtee­rinä. Ilta- ja viikon­lop­pu­har­ras­tuk­sena toimin Vantaalla valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Into­hi­mona talous- ja kaupun­ki­po­li­tiikka.

Veera
Ruoho 49 v.

Kansanedustaja, poliisi, valtiotiet. kand.

Kansan­edus­taja, poliisi, VTK, kaupun­gin­val­tuu­tettu. Kirk­ko­val­tuus­ton ja seura­kun­ta­neu­vos­ton jäsen. Toimi­nut kv-krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­vissä. Olym­pi­aur­hei­lija (taekwondo, Sydney 2000).

Jukka T.
Salminen 66 v.

Kasvatustiet.maisteri, Apulaiskaupunginjohtaja

Hei,olen Jukka T.Salminen 66 v yli 30 vuotta Kokoo­muk­sen jäse­nenä ja viimei­sen 20 vuoden

Tere
Sammallahti 37 v.

Diplomi-insinööri

Olen espoo­lai­nen DI, tubet­taja ja yksi sosi­aa­li­sen median näky­vim­mistä kokoo­mus­lai­sista. Näen, että Suomi tarvit­see kansan­edus­ta­jia, joilla on uskal­lusta tehdä vero-, työmark­kina-, maahan­muutto ja ener­gian­tuo­tan­toon

Ruut
Sjöblom 42 v.

TM, tutkija

Teologi, valtuus­ton puheen­joh­taja. Opis­kel­lut sosi­aa­lie­tiik­kaa ja sosi­aa­lip­sy­ko­lo­giaa. Työs­ken­te­len perhey­ri­tyk­ses­sämme. MInulle tärkeitä arvoja ovat oikeu­den­mu­kai­suus, vapaus ja vastuu.

Miikka
Soivio 48 v.

FM, opettaja

Perhee­nisä, vaimo, kolme lasta. Aineen­opet­taja, Lohja. Inhi­mil­li­syys ja hyvin­vointi, koulu­tus, ympä­ristö ja liikenne. Haluan meille tule­vai­suu­den, jossa ihmi­nen, luonto ja yhteis­kunta voivat hyvin.

Kari
Tolvanen 57 v.

Kansanedustaja, rikosylikomisario

Olen 57-vuotias toisen kauden kansan­edus­taja ja laki­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Espoosta. Ennen edus­kun­taa työs­ken­te­lin riko­sy­li­ko­mi­sa­riona ja väki­val­ta­ri­ko­syk­si­kön johta­jana.

Binga
Tupamäki 20 v.

Filosofian ylioppilas

Piirinsä nuorin kaupun­gin­val­tuu­tettu, pohdis­ke­leva filo­so­fian opis­ke­lija ja sana­val­mis kokoo­mus­nuori. Sydäntä lähellä - keuh­ko­jen lisäksi - ovat vero­jen alen­ta­mi­nen, kiin­tiöi­den lopet­ta­mi­nen ja tieteen tuke­mi­nen.

Raija
Vahasalo 57 v.

kansanedustaja, opettaja (KM), rehtori

Sydän­täni lähellä ovat laadu­kas koulu­tus, kult­tuuri ja liikunta. Jokai­sella on oikeus arvok­kaa­seen ikään­ty­mi­seen ja aktii­vi­seen osal­lis­tu­mi­seen. Tulok­sel­lista työtä tule­vai­suu­den ja turval­li­suu­den puolesta.

Heikki
Vestman 33 v.

Lakimies

Olen laki­mies, perhe­mies ja kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Haluan Suomen päätök­sen­te­koon järkeä. Jokai­selle tulee antaa mahdol­li­suus elää itsel­leen ja perheel­leen merki­tyk­sel­listä ja turval­lista elämää.

Henrik
Vuornos 25 v.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Toimin Espoossa Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Opis­ke­len Helsin­gin yliopis­tossa talous­tie­dettä sekä työs­ken­te­len päivä­työk­seni Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana.