• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Uudenmaan vaalipiiri


  142

  Siri
  Ahokas 44 v.

  luokanopettaja (KM), lastentarhanopettaja (KK)

  Olen 44-vuotias kahden lapsen ja neli­lap­si­sen perheen äiti. Työs­ken­te­len Helsin­gissä luokat­to­mana resurs­sio­pet­ta­jana (ulko, luonto- ja liikunta). Toimin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja opetus­lau­ta­kun­nan jäse­nenä Vantaalla

  143

  Petri
  Graeffe 50 v.

  Toimitusjohtaja

  Olen 50-vuotias järven­pää­läi­nen, jolla on vahva rakkaus yrit­tä­jyy­teen: Uuden­maan Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­taja (8 000 jäse­ny­ri­tystä) ja myös mukana muuta­missa start up -yrityk­sissä. Harras­tan shak­kia ja mara­ton­juok­sua.

  144

  Timo
  Haapaniemi 62 v.

  TV-urheilutoimittaja, sportjournalist

  Edus­kun­taan arki­rea­lis­mia ja jämäk­kyyttä. Terve talous, työ, turval­li­suus ja viih­tyisä asui­nym­pä­ristö. Uuden­maan tiet kuntoon! TV-toimit­ta­jana ja urhei­lun ankku­rina yli 20 vuotta. Neljän aikui­sen lapsen isä.

  145

  Arto
  Hägg 56 v.

  Rakennusinsinööri

  Nurmi­jär­ve­läi­nen perhee­nisä, raken­nusin­si­nööri ja luon­toih­mi­nen. Yli 30 vuoden koke­mus raken­ta­jana ja yrit­tä­jä­nä­kin. Puolue­val­tuus­ton jäsen. Kunnan­val­tuu­tettu vuodesta 2009. Kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen. Sarja­ku­vai­lija.

  146

  Lauri
  Kaira

  Lakimies, viestintäjohtaja

  61-vuotias laki­mies, edus­kun­nan käyt­tämä asian­tun­tija. Toimi­nut mm. Suomen Eloku­va­sää­tiön ja Maan­puo­lus­tus­tie­do­tuk­sen suun­nit­te­lu­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä kokoo­muk­sen Nyky­päivä-lehden päätoi­mit­ta­jana.

  147

  Tapio
  Karjalainen 59 v.

  Yrittäjä, DI

  Lupaan hyödyn­tää edus­kun­ta­työssä koke­musta, jota johto­teh­tä­vät Nokialla ja Elisalla, yrit­tä­jyys, kunnal­lis- ja piiri­po­li­tiikka, HUS Lohjan alueen lauta­kun­nan puheen­joh­ta­juus ja harras­tuk­set ovat minulle anta­neet.

  148

  Mika
  Kasonen 46 v.

  Ylikonstaapeli

  Lähdin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaaksi, koska olen aina ollut kiin­nos­tu­nut yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta. Mieles­täni yhteis­kun­nal­li­sen päätök­sen­teon pitää perus­tua tosi­asioi­hin, eikä hata­riin mieli­ku­viin.

  149

  Mervi
  Katainen 40 v.

  Väitöskirjatutkija, VTM, aineenopettaja

  Minulle tärkeää on: sivis­tys, koulu­tus ja osaa­mi­nen, työelä­män uudis­ta­mi­nen, Suomi ja suoma­lai­suus ja EU-vaikut­ta­mi­nen. Vaali­kam­pan­jani on vähä­hii­li­nen. Lue lisää teemois­tani ja taus­tois­tani: mervikatainen.fi!

  150

  Pia
  Kauma 52 v.

  Kansanedustaja, KTM

  Haluan muut­taa ilma­pii­riämme kannus­ta­vam­maksi. Työn ja eläk­kei­den vero­tus alem­mas, opis­ke­li­joi­den työn­teon tulo­ra­jat ylem­mäs ja työt­tö­mien palve­lut uusiksi. Maahan­muut­to­po­li­tiik­kaa terä­vöi­tet­tävä.

  151

  Pihla
  Keto-Huovinen 44 v.

  Kihlakunnansyyttäjä

  Äiti, kihla­kun­nan­syyt­täjä ja valtuu­tettu. Oikeu­den­mu­kai­nen yhteis­kunta huoleh­tii jokai­sesta, on turval­li­nen, nojau­tuu koulu­tuk­seen ja yrit­tä­mi­seen - eläi­miä ja ympä­ris­töä unoh­ta­matta.

  152

  Minna
  Korpela 53 v.

  varainhankintajohtaja

  Olen uusper­heen äiti ja valtuu­tettu Kauniaisista.Teemani ovat ympä­ristö, yrit­tä­jyys ja nuoret.Omaan koke­musta sekä liike-elämästä että yhteis­kun­ta­vas­tuul­li­sista tehtävistä.Tuoretta ajat­te­lua poli­tii­kan ulko­puo­lelta!

  153

  Rita
  Kostama 40 v.

  Yrittäjä

  Olen kahden lapsen äiti, puoliso, yrit­täjä, kotou­tu­mis­asian­tun­tija, kaupun­gin- ja kirk­ko­val­tuu­tettu. Tulin Suomeen kiin­tiö­pa­ko­lai­sena vuonna 1998. Olen asunut Turussa ja Espoossa ja nyky­ään asun Järven­päässä.

  154

  Mia
  Laiho 49 v.

  Kansanedustaja, LT, erikoislääkäri

  Kansanedustaja,lääkäri ja kolmen lapsen äiti.Espoon kaupunginvaltuutettu,Uudenmaan maakun­ta­val­tuu­tettu ja Lasten­lii­ton halli­tuk­sen pj. Perhei­den, lasten, nuor­ten ja vanhus­ten hyvin­vointi ovat sydän­täni lähellä.

  155

  Eero
  Lehti 74 v.

  Kansanedustaja, VTM

  Kansan­edus­ta­jana vuodesta 2007 alkaen, talous- ja vero­asioi­den tuntija, talous- ja tarkas­tus­va­lio­kun­nan jäsen. Yrit­täjä, koulu­tuk­sel­taan valt.maist. Kera­van kunnal­lis­po­li­tii­kassa pitkään. Naimi­sissa, yksi tytär.

  156

  Elina
  Lepomäki 37 v.

  Kansanedustaja, diplomi-insinööri

  Elina Lepo­mäki on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja. Aikai­sem­min hän on toimi­nut yli 10 vuotta rahoi­tusa­lalla asian­tun­tija- ja johto­teh­tä­vissä. Lepo­mäki on diplomi-insi­nööri ja kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.

  157

  Sari
  Multala 40 v.

  Kansanedustaja ,KTM

  Kansan­edus­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja Vantaalta. Kahden tytön äiti. Kaup­pa­tie­tei­den mais­teri, joka haluaa perhe­va­pai­den tasai­sem­paa jaka­mista ja ihmi­set liik­keelle.

  158

  Kai
  Mykkänen 39 v.

  Kansanedustaja, ekonomisti, valtiotieteiden maisteri

  Sini­vih­reä uudis­tus­mie­li­nen ekono­misti ja yhteis­kun­ta­tus­kai­lija, 2 lapsen isä Tontun­mäestä Espoosta.

  159

  Kimmo
  Oila 52 v.

  Yrittäjä, asianajaja, diplomi-Insinööri (tuotantotalous)

  Isä. 5 yhteistä lasta opet­ta­ja­vai­mon kanssa. Rohkea suun­nan­näyt­täjä. Yrit­täjä. Digiam­mat­ti­lai­nen. Res. majuri. Urhei­lu­mies. SUL 1. vpj. Valtuus­to­ryh­män vpj. Espoon valtuu­tettu 2009- . Kaupun­ki­suun­nit­te­lultk jäsen.

  160

  Carita
  Orlando

  Yrittäjä, taloushallinnon kouluttaja

  Olen empaat­ti­nen ja maalais­jär­jellä varus­tettu koke­nut päät­täjä. Jokai­selle lapselle ja nuorelle on varmis­tet­tava mahdol­li­suu­det unel­moida ja olla rohkeasti oman elämänsä voit­taja.

  161

  Jussi
  Patinen 53 v.

  Luokanopettaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

  Koulu­tus- ja kunta-alan koke­nut ammat­ti­lai­nen Lohjalta. Kolmen lapsen isänä ja edel­lis­ten suku­pol­vien työtä arvos­ta­vana tiedän, että näitä hommia tehdään Vastuussa huomi­selle, velassa eili­selle - peri­aat­teella.

  162

  Nina Peppi
  Pelkonen 54 v.

  Ylikonstaapeli

  Vuoden nainen 2016, vuoden espoo­lai­nen 2015, luen­noit­sija, vastaan­ot­to­kes­kus­ten tasa-arvo- ja seksu­aa­li­va­lis­taja, sota­ri­kos­tut­kija, prät­kä­mimmi, Espoon kaupun­gin­val­tuu­tettu 2004-2011

  163

  Diana
  Ponkkala 34 v.

  yksikön päällikkö, rakennusinsinööri, kaupunginvaltuutettu

  Luotan tulevaisuudenuskoiseen, yhdenvertaiseen ja vastuuntuntoiseen Suomeen. Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja – rakentavasti yhdessä.

  164

  Jaakko
  Rainio 55 v.

  Rehtori

  Olen 54-vuotias rehtori Hyvin­kään Sveit­sin lukiossa, Hyvin­kään kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok), valtuus­ton ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja, Hyvin­kään Kokoo­mus ry:n puheen­joh­taja.

  165

  Iida-Eveliina
  Rantalainen 29 v.

  Hyvinvointialan yrittäjä

  28 vuotias hyvin­kää­läi­nen hyvin­voin­tia­lan yrit­täjä, kaupun­gin­val­tuu­tettu. Yrit­tä­jyys­ko­ke­musta kunto­kes­kus- ja tervey­sa­lalta. Tärkeim­mät teemat ovat ympä­ristö, talous ja yrit­tä­jyys, ennal­taeh­käi­sevä tervey­den­huolto.

  166

  Sakari
  Rokkanen 28 v.

  Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri

  Työs­ken­te­len Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sena sihtee­rinä. Ilta- ja viikon­lop­pu­har­ras­tuk­sena toimin Vantaalla valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Into­hi­mona talous- ja kaupun­ki­po­li­tiikka.

  167

  Veera
  Ruoho 49 v.

  Kansanedustaja, poliisi, valtiotiet. kand.

  Kansan­edus­taja, poliisi, VTK, kaupun­gin­val­tuu­tettu. Kirk­ko­val­tuus­ton ja seura­kun­ta­neu­vos­ton jäsen. Toimi­nut kv-krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­vissä. Olym­pi­aur­hei­lija (taekwondo, Sydney 2000).

  168

  Jukka T.
  Salminen 66 v.

  Kasvatustiet.maisteri, Apulaiskaupunginjohtaja

  Hei,olen Jukka T.Salminen 66 v, yli 30 vuotta Kokoo­muk­sen jäse­nenä ja viimei­sen 20 vuoden mm. puolu­een taus­ta­jou­koissa tervey­den­huol­lon, sosi­aa­li­huol­lon, opetuk­sen ja varhais­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­jana.

  169

  Tere
  Sammallahti 37 v.

  Diplomi-insinööri

  Olen espoo­lai­nen DI, tubet­taja ja yksi sosi­aa­li­sen median näky­vim­mistä kokoo­mus­lai­sista. Suomi tarvit­see kansan­edus­ta­jia, joilla on uskal­lusta tehdä rohkeita poliit­ti­sia uudis­tuk­sia kaik­kien suoma­lais­ten hyväksi.

  170

  Ruut
  Sjöblom 42 v.

  TM, tutkija

  Teologi, valtuus­ton puheen­joh­taja. Opis­kel­lut sosi­aa­lie­tiik­kaa ja sosi­aa­lip­sy­ko­lo­giaa. Työs­ken­te­len perhey­ri­tyk­ses­sämme. MInulle tärkeitä arvoja ovat oikeu­den­mu­kai­suus, vapaus ja vastuu.

  171

  Miikka
  Soivio 48 v.

  FM, opettaja

  Perhee­nisä, vaimo, kolme lasta. Aineen­opet­taja, Lohja. Inhi­mil­li­syys ja hyvin­vointi, koulu­tus, ympä­ristö ja liikenne. Haluan meille tule­vai­suu­den, jossa ihmi­nen, luonto ja yhteis­kunta voivat hyvin.

  172

  Kari
  Tolvanen 57 v.

  Kansanedustaja, rikosylikomisario

  Olen 57-vuotias toisen kauden kansan­edus­taja ja laki­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Espoosta. Ennen edus­kun­taa työs­ken­te­lin riko­sy­li­ko­mi­sa­riona ja väki­val­ta­ri­ko­syk­si­kön johta­jana.

  173

  Binga
  Tupamäki 20 v.

  Filosofian ylioppilas

  Piirinsä nuorin kaupun­gin­val­tuu­tettu, pohdis­ke­leva filo­so­fian opis­ke­lija ja sana­val­mis kokoo­mus­nuori. Sydäntä lähellä - keuh­ko­jen lisäksi - ovat vero­jen alen­ta­mi­nen, kiin­tiöi­den lopet­ta­mi­nen ja tieteen tuke­mi­nen.

  174

  Nina
  Uski 50 v.

  AD, mainostoimistoyrittäjä

  Äitinä sydän­täni lähellä on nuor­ten hyvin­vointi. Minulle on tärkeää myös työi­käis­ten jaksa­mi­nen, arvo­kas ikään­ty­mi­nen. Yrit­tä­jyys, toime­liai­suus ja kannus­tava työn­teko. Arvos­tan luon­toamme ja saaris­tomme kauneutta.

  175

  Raija
  Vahasalo 58 v.

  kansanedustaja, opettaja (KM), rehtori

  Sydän­täni lähellä ovat laadu­kas koulu­tus, sivis­tys, kult­tuuri ja liikunta. Sinulla on oikeus arvok­kaa­seen ikään­ty­mi­seen, osal­lis­tu­mi­seen ja turval­li­suu­teen. Valitse Kokoo­muk­sen koke­nein kansan­edus­taja Uudel­la­maalla!

  176

  Heikki
  Vestman 34 v.

  Lakimies

  Olen laki­mies, perhe­mies ja kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Haluan Suomen päätök­sen­te­koon järkeä. Jokai­selle tulee antaa mahdol­li­suus elää itsel­leen ja perheel­leen merki­tyk­sel­listä ja turval­lista elämää.

  177

  Henrik
  Vuornos 25 v.

  Kokoomusnuorten puheenjohtaja

  Toimin Espoossa Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Opis­ke­len Helsin­gin yliopis­tossa talous­tie­dettä sekä työs­ken­te­len päivä­työk­seni Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jana.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Uudel­la­maalla edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista