MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Savo-Karjalan vaalipiiri


Tarja
Arbelius 54 v.

yrittäjä, erityistason perheterapeutti

Yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­nen on aina ollut sydän­täni lähellä. Teemani ovat perhei­den, erityi­sesti lasten ja vanhus­ten hyvin­vointi, yksi­lön oikeu­det ja mahdol­li­suu­det sekä yrit­tä­jyys, joka tuo aina työtä ja hyvin­voin­tia.

Markku
Eestilä 62 v.

Kansanedustaja, eläinlääkäri

Olen käytän­nön­lä­hei­nen ja asioi­hin paneu­tuva, koke­nut päät­täjä. Viimei­set kahdek­san vuotta olen toimi­nut kansan­edus­ta­jana ja sinä aikana olen pikku­hil­jaa oppi­nut, miten asioi­hin yhteis­työllä vaiku­te­taan.

Joel
Elmaci 19 v.

Liittohallituksen jäsen, SLL

Olen Joel Elmaci, 2000- luvun edus­taja. Vietän viimeistä vuot­tani lukiossa, ja samalla toimin Suomen Lukio­lais­ten Liiton liit­to­hal­li­tuk­sessa.

Timo
Elo 56 v.

Toimitusjohtaja

Olen saanut elää vapaassa ja turval­li­sessa maassa. Haluan, että pojil­leni ja tule­ville suku­pol­ville jää perin­tönä tätä­kin parempi Suomi, jossa on mahdol­li­suus opis­kella, tehdä työtä, harras­taa ja kehit­tää itse­ään.

Miia
Eskelinen-Fingerroos 35 v.

YTM, Liiketoimintajohtaja

Minulle tärkeää on kunnioit­taa jokai­sen vapautta valita ja mieles­täni tulee­kin raken­taa sellai­nen yhteis­kunta, jossa tuetaan jokai­sen mahdol­li­suutta toteut­taa unel­mi­aan vastuun ja vapau­den tasa­pai­nossa.

Kaisa
Hartikainen-Herranen 50 v.

Proviisori

Heli
Hjälm 52 v.

KL, luokanopettaja

Olen kunta­päät­täjä, opet­taja ja kolmen lapsen äiti. Toimin valtuu­tet­tuna, elin­voi­ma­joh­to­kun­nan pj:na sekä P-K:n maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sessa.

Marko
Kilpi 49 v.

Poliisi, kirjailija

Poliit­ti­nen toiminta

Jenni
Laasonen 36 v.

Palvelupäällikkö

Minusta jokai­sella tulee olla oikeus turval­li­seen huomi­seen. Suomi tarvit­see nyt kaltai­siani empaat­ti­sia ja välit­tä­viä päätök­sen­te­ki­jöitä. Minua kuvaa­via sanoja ovat: aito lähim­mäi­nen, sydä­mel­li­nen, sisu­kas tais­teli

Pekka
Niiranen 55 v.

Toimittaja, dosentti

Olen Savo-Karja­lan ääni: toimit­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu, Kuopion kasvun ja oppi­mi­sen lauta­kun­nan puheen­joh­taja sekä maakun­ta­val­tuu­tettu ja kirkol­lis­ko­kouse­dus­taja. Laita minut töihin!

Tommi
Pesonen 45 v.

Kaupan valmentaja

Perhe vaimo ja 5 lasta. Koulu­tus trade­nomi AMK Tohma­jär­ven kunnan­val­tuusto 2. kausi kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen Maakun­ta­uu­dis­tuk­sen ohjaus­ryh­män jäsen P-K Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sen jäsen S-K

Arttu
Pöyhönen 32 v.

Työterveyslääkäri

Visio­nääri tervey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sessä. Työn ja perhe-elämän ilosa­no­man airut. Armo­ton kynä­mies: Lue arttupoyhonen.fi Blogi

Juha-Matti
Puhakka 54 v.

Yrittäjä, liike-elämän yksilövalmentaja

Monia­lay­rit­täjä, vaikut­taja sekä puoliso, isä ja isoisä. Teen tekoja elin­voi­mai­sen Itä-Suomen eteen, jotta täällä olisi tule­vai­suu­des­sa­kin hyvä elää, syntyä, tehdä työtä ja yrit­tää.

Sari
Raassina 55 v.

Kansanedustaja, erikoislääkäri

Antti
Sarvela 56 v.

Maanviljelijä

Olen 55-vuotias MMK/​Agronomi, mv. Perhee­seen kuulu­vat vaimo, kolme opis­ke­le­vaa lasta. Harras­tan laajasti urhei­lua ja musiik­kia. Minulla on noin 10 vuoden koke­mus kunta­po­li­tii­kasta ja olin 4.5v Iisal­men kh:n pj.