• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Savo-Karjalan vaalipiiri


  21

  Tarja
  Arbelius 54 v.

  yrittäjä, erityistason perheterapeutti

  Yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­nen on aina ollut sydän­täni lähellä. Teemani ovat perhei­den, erityi­sesti lasten ja vanhus­ten hyvin­vointi, yksi­lön oikeu­det ja mahdol­li­suu­det sekä yrit­tä­jyys, joka tuo aina työtä ja hyvin­voin­tia.

  22

  Markku
  Eestilä 62 v.

  Kansanedustaja, eläinlääkäri

  Olen käytän­nön­lä­hei­nen ja asioi­hin paneu­tuva, koke­nut päät­täjä. Viimei­set kahdek­san vuotta olen toimi­nut kansan­edus­ta­jana ja sinä aikana olen pikku­hil­jaa oppi­nut, miten asioi­hin yhteis­työllä vaiku­te­taan.

  23

  Joel
  Elmaci 19 v.

  Liittohallituksen jäsen, SLL

  Olen Joel Elmaci, 2000- luvun edus­taja. Vietän viimeistä vuot­tani lukiossa, ja samalla toimin Suomen Lukio­lais­ten Liiton liit­to­hal­li­tuk­sessa.

  24

  Timo
  Elo 56 v.

  Toimitusjohtaja

  Olen saanut elää vapaassa ja turval­li­sessa maassa. Haluan, että pojil­leni ja tule­ville suku­pol­ville jää perin­tönä tätä­kin parempi Suomi, jossa on mahdol­li­suus opis­kella, tehdä työtä, harras­taa ja kehit­tää itse­ään.

  25

  Miia
  Eskelinen-Fingerroos 35 v.

  YTM, Liiketoimintajohtaja

  Minulle tärkeää on kunnioit­taa jokai­sen vapautta valita ja mieles­täni tulee­kin raken­taa sellai­nen yhteis­kunta, jossa tuetaan jokai­sen mahdol­li­suutta toteut­taa unel­mi­aan vastuun ja vapau­den tasa­pai­nossa.

  26

  Kaisa
  Hartikainen-Herranen 50 v.

  Proviisori

  Koke­nut kunta-ja maakun­ta­päät­täjä, jolla näkö­kul­mia arkeen: kuuden lapsen äiti, mummo ja pieny­rit­tä­jän vaimo sekä 82-vuoti­aan tytär ja 101-vuoti­aan lapsen­lapsi. Tutustu lisää: www.kaisahartikainen.fi

  27

  Heli
  Hjälm 52 v.

  KL, luokanopettaja

  Olen kunta­päät­täjä, opet­taja ja kolmen lapsen äiti. Toimin valtuu­tet­tuna, elin­voi­ma­joh­to­kun­nan pj:na sekä P-K:n maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sessa.

  28

  Marko
  Kilpi 49 v.

  Poliisi, kirjailija

  Poliisi ja kirjai­lija, neljän lapsen isä, joista pian kolme on jo täysi-ikäi­siä. Uskon, että elämän tarkoi­tus on elämä itse, joten siitä ei ole hetkeä­kään hukat­ta­vaksi. Tehkää elämäs­tänne suuren­moista!

  29

  Jenni
  Laasonen 36 v.

  Palvelupäällikkö

  Minusta jokai­sella tulee olla oikeus turval­li­seen huomi­seen. Suomi tarvit­see nyt kaltai­siani empaat­ti­sia ja välit­tä­viä päätök­sen­te­ki­jöitä. Minua kuvaa­via sanoja ovat: aito lähim­mäi­nen, sydä­mel­li­nen, sisu­kas.

  30

  Mikko
  Meriläinen 38 v.

  Ravintolayrittäjä

  Olen luotet­tava ja yhteis­työ­ky­kyi­nen urhei­lu­mies Nurmek­sesta. Perhee­seeni kuulu­vat vaimo, 3-vuotias tytär ja kaksi kleins­pitz-herraa. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 2.varapuheenjohtaja.

  31

  Pekka
  Niiranen 55 v.

  Toimittaja, dosentti

  Olen Savo-Karja­lan ääni: toimit­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu, Kuopion kasvun ja oppi­mi­sen lauta­kun­nan puheen­joh­taja sekä maakun­ta­val­tuu­tettu ja kirkol­lis­ko­kouse­dus­taja. Laita minut töihin!

  32

  Tommi
  Pesonen 45 v.

  Kaupan valmentaja

  Perhe vaimo ja 5 lasta. Koulu­tus trade­nomi AMK Tohma­jär­ven kunnan­val­tuusto 2. kausi kunnan­hal­li­tuk­sen jäsen Maakun­ta­uu­dis­tuk­sen ohjaus­ryh­män jäsen P-K Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sen jäsen S-K

  33

  Arttu
  Pöyhönen 32 v.

  Työterveyslääkäri

  Visio­nääri tervey­den­huol­lon kehit­tä­mi­sessä. Työn ja perhe-elämän ilosa­no­man airut. Armo­ton kynä­mies: Lue arttupoyhonen.fi Blogi

  34

  Sari
  Raassina 55 v.

  Kansanedustaja, erikoislääkäri

  Hyvä kansan­edus­taja tuntee poli­tii­kan osa-alueet ja koti­maa­kun­tansa erityis­ky­sy­myk­set. Hänen arvonsa ovat kohdal­laan ja hän kantaa vastuuta tule­vai­suu­desta, oli kysy­mys sitten kestä­vyys­va­jeesta tai ympä­ris­töstä.

  35

  Antti
  Sarvela 56 v.

  Maanviljelijä

  Olen 55-vuotias MMK/​Agronomi, mv. Perhee­seen kuulu­vat vaimo, kolme opis­ke­le­vaa lasta. Harras­tan laajasti urhei­lua ja musiik­kia. Minulla on noin 10 vuoden koke­mus kunta­po­li­tii­kasta ja olin 4.5v Iisal­men kh:n pj.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Savo-Karja­lassa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista