MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Satakunnan vaalipiiri


Marja-Leena
Alho 56 v.

Erikoislääkäri

Veera
Filppula 19 v.

opiskelija

Kari
Hannus 66 v.

Apul.kaupunginjoht

Anne
Holmlund 54 v.

Talouspäällikkö

Ener­gi­nen ja teho­kas yhteis­kun­ta­vai­kut­taja, yrit­tä­jän puoliso, talous­pääl­likkö ja sijoit­taja. Ex-kansan­edus­taja ja sisä­mi­nis­teri. Useita tehtä­viä kunta-, maakunta- ja valta­kun­nan tasolla.

Emin
Karaca 20 v.

opiskelija

Sampsa
Kataja 46 v.

Varatuomari

Mari
Kaunistola 39 v.

johtamisen lehtori/KTM, FM

Asioi­den kehit­tä­mi­sestä innos­tu­nut pori­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja -halli­tuk­sen jäsen. Mukana myös Sata­kun­nan sairaan­hoi­to­pii­rin yhty­mä­hal­li­tuk­sessa.

Mikko
Korpela 41 v.

yrittäjä

Jouni
Lehtimäki 54 v.

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

Olen pori­lai­nen vara­tuo­mari ja oikeus­tie­teen lisen­si­aatti sekä Koso­von Suomen kunnia­kon­suli. Työs­ken­te­len nyt laki­mie­henä omassa laki­asian­toi­mis­tossa. Aikai­sem­min toimin Koso­von oikeus­mi­nis­te­rin neuvo­nan­ta­jana (EU).

Matias
Marttinen 28 v.

Opiskelija, valtiotieteen ylioppilas

Krista
Sorri 48 v.

DI, projektitutkija

Olen ratkai­su­kes­kei­nen kehit­täjä. Näen tule­vai­suu­den haas­teet mahdol­li­suuk­sina. Tärkeim­mät arvoni ovat oikeu­den­mu­kai­suus, rehel­li­syys ja vastuul­li­suus.

Juha
Vasama 45 v.

KM, Rehtori

Olen 45 -vuotias kolmen pojan isä ja avio­mies. Toimin WinNo­van, ammat­ti­kou­lun, rehto­rina. Olen Porin kaupun­gin­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja ja Sata­kun­ta­lii­ton maakun­ta­val­tuus­ton puheen­joh­taja.