• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Satakunnan vaalipiiri


  72

  Marja-Leena
  Alho 57 v.

  Anestesiologian erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri

  Laaja näke­mys ja koke­mus sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista. SAMKin halli­tuk­sen varapj. Harras­tuk­set: purjeh­dus ja kaiken­lai­nen luon­nossa liik­ku­mi­nen, luke­mi­nen, teat­teri, konser­tit.

  73

  Veera
  Filppula 20 v.

  Ylioppilas, myyjä

  Olen 20-vuotias inno­va­tii­vi­nen ja vastuun­tun­toi­nen yliop­pi­las ja myyjä. Olen toimi­nut sivis­tys­lau­ta­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Tuon nuoren näkö­kul­man asioi­hin.

  74

  Kari
  Hannus 66 v.

  Diplomi-insinööri

  Olen eläk­keellä Porin apulais­kau­pun­gin­joh­ta­jan virasta. Toimin yrit­tä­jänä omassa kaavoi­tuk­seen keskit­ty­vässä konsult­ti­toi­mis­tos­sani. Olen myös toimi­nut yli 40 vuotta sivu­toi­mi­sena metsä­ta­lous­yrit­tä­jänä.

  75

  Anne
  Holmlund 55 v.

  Talouspäällikkö, hallituksen puheenjohtaja

  Ener­gi­nen ja teho­kas yhteis­kun­ta­vai­kut­taja, yrit­tä­jän puoliso, talous­pääl­likkö ja sijoit­taja. Ex-kansan­edus­taja ja sisä­mi­nis­teri. Useita tehtä­viä kunta-, maakunta- ja valta­kun­nan tasolla.

  76

  Ari
  Jalonen (Sit.) 44 v.

  Kansanedustaja, paloesimies

  77

  Emin
  Karaca 20 v.

  Tradenomiopiskelija

  Olen Emin Karaca. 20 vuotias nuori ehdo­kas Sata­kun­nasta. Opis­ke­len Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kansain­vä­listä kaup­paa ensim­mäistä vuotta. Toimin Eura­joen kunnassa valtuu­tet­tuna ja sivis­tys­lau­ta­kun­nan jäse­nenä.

  78

  Sampsa
  Kataja 47 v.

  Asianajaja, varatuomari

  Pori­lai­nen asia­na­jaja, kolmen teinin isä. Olen toimi­nut kaksi kautta kansan­edus­ta­jana, mm. vero­jaos­ton puheen­joh­ta­jana ja myös kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Työ ja yrit­tä­mi­nen on palve­lui­den perusta.

  79

  Mari
  Kaunistola 40 v.

  Johtamisen lehtori, KTM, FM

  Asioi­den kehit­tä­mi­sestä innos­tu­nut pori­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja -halli­tuk­sen jäsen. Mukana myös Sata­kun­nan sairaan­hoi­to­pii­rin yhty­mä­hal­li­tuk­sessa.

  80

  Mikko
  Korpela 42 v.

  yrittäjä

  Työ on parasta hyvin­voin­tia, yrit­tä­jää unoh­ta­matta!

  81

  Jouni
  Lehtimäki 54 v.

  Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

  Olen pori­lai­nen vara­tuo­mari ja oikeus­tie­teen lisen­si­aatti sekä Koso­von Suomen kunnia­kon­suli. Työs­ken­te­len nyt laki­mie­henä omassa laki­asian­toi­mis­tossa. Aikai­sem­min toimin Koso­von oikeus­mi­nis­te­rin neuvo­nan­ta­jana (EU).

  82

  Matias
  Marttinen 28 v.

  Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja, VTM

  Olen valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon talous­po­li­tii­kasta vastaava erityi­sa­vus­taja. Vuodesta 2013 lähtien Rauman kaupun­gin­val­tuus­ton jäsen ja Sata­kun­nan maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen.

  83

  Krista
  Sorri 48 v.

  Diplomi-insinööri, projektitutkija

  Olen ratkai­su­kes­kei­nen kehit­täjä. Näen tule­vai­suu­den haas­teet mahdol­li­suuk­sina. Tärkeim­mät arvoni ovat oikeu­den­mu­kai­suus, rehel­li­syys ja vastuul­li­suus.

  84

  Juha
  Vasama 45 v.

  Kasvatustieteen maisteri, rehtori

  Olen 45 -vuotias kolmen pojan isä ja avio­mies. Toimin WinNo­van, ammat­ti­kou­lun, rehto­rina. Olen Porin kaupun­gin­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja ja Sata­kun­ta­lii­ton maakun­ta­val­tuus­ton puheen­joh­taja.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Sata­kun­nassa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista