• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Pirkanmaan vaalipiiri


  23

  Pirjo
  Ala-Kaarre 48 v.

  Kouluttaja

  Atk-koulut­taja, vaimo ja äiti. 10 vuoden koke­mus poli­tii­kasta. Ylä-Pirkan­maan ehdo­kas Virroilta - maakun­nan ääni kuulu­viin. Olen asioi­hin pereh­tyvä ja kantaa ottava.

  24

  Jussi
  Haavisto 49 v.

  Toimitusjohtaja, rakennusinsinööri (AMK)

  Arvo­jani ovat työ, turval­li­suus ja oikeu­den­mu­kai­suus.

  25

  Anna-Kaisa
  Ikonen 42 v.

  Valtiosihteeri, Työelämäprofessori, YTT

  Suomea on kehi­tet­tävä rohkeasti, vastuul­li­sesti ja välit­täen. Edus­tan uutta voimaa ja samalla vahvaa johta­mis­ko­ke­musta.

  26

  Harri
  Jaskari 55 v.

  Kansanedustaja, HL, yrittäjä

  Ystä­vän S. Wallin­hei­mon sanoin: “Harri on erit­täin moti­voi­tu­nut jouk­kue­pe­laaja. Hän tuntee työnsä kautta sekä yliopis­to­maa­il­man, busi­nek­sen että poli­tii­kan.

  27

  Anne-Mari
  Jussila 42 v.

  koulutus- ja kehittämisjohtaja, liikuntatieteiden maisteri

  Olen arjen rautai­nen ammat­ti­lai­nen ja perhei­den hyvin­vointi on minulle sydä­men asia. Kehi­tän yhteis­kun­taa ihmi­siä kuun­nel­len ja laajaa yhteis­työtä tehden. Yrit­tä­jyys ja jatkuva oppi­mi­nen ovat perus­a­sen­tei­tani.

  28

  Sirja
  Kaartinen 47 v.

  lääkäri

  Olen 46-vuotias erikois­lää­käri Tampe­reelta. Poti­las­työni ohessa toimin luot­ta­mus­mie­henä. Päätee­mani ja arvoni ovat julki­sen tervey­den­huol­lon toimin­ta­ky­vyn turvaa­mi­nen, ympä­ris­tön­suo­jelu, suvait­se­vai­suus.

  29

  Jari
  Kinnunen 59 v.

  Rikosylikomisario, hallintotieteiden maisteri

  Nokian kaupun­gin­val­tuus­ton 1. vpj ja turval­li­sen Suomen edis­täjä. Krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raani yli kahdek­san vuoden koke­muk­sella. Suur­per­heen isä ja isoisä. Lapsille ja nuorille turvattu tule­vai­suus.

  30

  Pauli
  Kiuru 56 v.

  Kansanedustaja, FM, MBA

  Teemat: turval­li­suus, sivis­tys, ympä­ristö, yrit­tä­jyys. Harras­tuk­set: Luke­mi­nen, liikunta, vael­ta­mi­nen. Naimi­sissa, kaksi lasta. Liikettä, sisua ja toivoa

  31

  Leena
  Kostiainen 53 v.

  rehtori, kaupunginvaltuutettu, PSHP:n hallituksen puheenjohtaja

  Lapset, nuoret ja terveys ovat ykkö­sa­gen­dani. Näistä asioista minulla on vankka koke­mus. Vaikka suurim­malla osalla suoma­lai­sista menee hyvin, liian moni nuori syrjäy­tyy ja liian moni vanhus kokee turvat­to­muutta.

  32

  Ida
  Leino 25 v.

  Aluekoordinaattori, luokanopettajaopiskelija

  Olen 25-vuotias tuleva luokan­opet­taja ja Pirkan­maan Kokoo­muk­sen nuorin edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas. Minulle on tärkeää, että päätök­sen­teossa otetaan huomioon tule­vat­kin suku­pol­vet. Päätee­moina koulu­tus ja ilmasto.

  33

  Jouni
  Markkanen 32 v.

  Poliittinen sihteeri, kauppatieteiden maisteri

  Ympä­ris­tön kesto­kyky luo puit­teet, joiden sisällä meidän tehtä­vänä on antaa ihmi­sille mahdol­li­sim­man hyvät edel­ly­tyk­set löytää oma polku onnel­li­suu­teen!

  34

  Juho
  Ojares 27 v.

  Diplomi-insinööri, Projekti-insinööri, Valtuustoryhmän PJ

  Perhey­rit­tä­jä­taus­tai­nen raken­nus­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri. Yrit­tä­jyy­den arvos­tus ja perik­sian­ta­mat­to­muus tule­vat minulle veren­pe­rin­tönä. Suomen ja suoma­lais­ten on aika mennä eteen­päin!

  35

  Petri
  Rajala 25 v.

  Kaupunginvaltuutettu, kauppatieteiden kandidaatti

  Uskon vapaa­seen, oikeu­den­mu­kai­seen ja sivis­ty­nee­seen Suomeen, jossa saa tehdä ja jossa kannus­te­taan itsensä kehit­tä­mi­seen ja ahke­ruu­teen.

  36

  Ari
  Rautakorpi 61 v.

  Insinöörieverstiluutnantti evp.

  Insi­nöö­rie­vers­ti­luut­nantti evp, Pirk­ka­lan kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja valtuu­tettu. Isä ja isoisä, jonka teemat ovat senio­rit, koko­nais­tur­val­li­suus ja yhteis­työ.

  37

  Ilkka
  Sasi 32 v.

  valtuustoryhmän puheenjohtaja, HTK

  Olen 32-vuotias valtuus­to­ryh­män pj, HTK Tampe­reelta.

  38

  Arto
  Satonen 52 v.

  Kansanedustaja, opettaja, yrittäjä

  Kansan­edus­taja v. 2003. Kansan­ta­lous­tie­teen opet­taja ja yrit­täjä. Suuren valio­kun­nan puheen­joh­taja, aiem­min vara­pu­he­mies ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja. Harras­tan urhei­luseu­ra­toi­min­taa ja kirjal­li­suutta.

  39

  Susanna
  Saxberg 52 v.

  Erityisopettaja

  Erityi­so­pet­ta­jana minulle on tärkeää lasten ja nuor­ten hyvin­vointi, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, laadu­kas perus­o­pe­tus turval­li­sessa, nyky­ai­kai­sessa ympä­ris­tössä ja koulussa, jossa ei kukaan sairastu sisäil­man takia.

  40

  Jocka
  Träskbäck 45 v.

  Yrittäjä

  Jocka Träskbäck on 44-vuotias yrit­täjä ja perhee­nisä, joka toimii usei­den yritys­ten lisäksi myös Lempää­län kunnan­val­tuu­tet­tuna (kok) sekä Lempää­län kunnan­hal­li­tuk­sessa ja Pirkan­maan sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­tossa.

  41

  Sofia
  Vikman 35 v.

  Kansanedustaja, YTM

  Minulla on sisäi­nen palo muut­taa maail­maa. Kansan­edus­ta­juus ja Pirkan­maan edun­val­vonta ovat ammat­ti­työ­täni. Moder­nilla ja raik­kaalla työot­teella tekoja työl­li­syy­den, koulu­tuk­sen, perhei­den ja turval­li­suu­den puolesta  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Pirkan­maalla edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista