MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Pirkanmaan vaalipiiri


Pirjo
Ala-Kaarre 48 v.

Kouluttaja

Atk-koulut­taja, vaimo ja äiti. 10 vuoden koke­mus poli­tii­kasta. Ylä-Pirkan­maan ehdo­kas Virroilta - maakun­nan ääni kuulu­viin. Olen asioi­hin pereh­tyvä ja kantaa ottava.

Jussi
Haavisto 49 v.

Toimitusjohtaja, rakennusinsinööri (AMK)

Arvo­jani ovat työ, turval­li­suus ja oikeu­den­mu­kai­suus.

Anna-Kaisa
Ikonen 41 v.

Valtiosihteeri, YTT

Harri
Jaskari 54 v.

Kansanedustaja, HL, yrittäjä

Ystä­vän S. Wallin­hei­mon sanoin: “Harri on erit­täin moti­voi­tu­nut jouk­kue­pe­laaja. Hän tuntee työnsä kautta sekä yliopis­to­maa­il­man, busi­nek­sen että poli­tii­kan.

Anne-Mari
Jussila 41 v.

koulutus- ja kehittämisjohtaja, liikuntatieteiden maisteri

Olen arjen rautai­nen ammat­ti­lai­nen ja perhei­den hyvin­vointi on minulle sydä­men asia. Kehi­tän yhteis­kun­taa ihmi­siä kuun­nel­len ja laajaa yhteis­työtä tehden. Yrit­tä­jyys ja jatkuva oppi­mi­nen ovat perus­a­sen­tei­tani.

Sirja
Kaartinen 47 v.

lääkäri

Olen 46-vuotias erikois­lää­käri Tampe­reelta. Poti­las­työni ohessa toimin luot­ta­mus­mie­henä. Päätee­mani ja arvoni ovat julki­sen tervey­den­huol­lon toimin­ta­ky­vyn turvaa­mi­nen, ympä­ris­tön­suo­jelu, suvait­se­vai­suus.

Jari
Kinnunen 58 v.

Rikosylikomisario, hallintotieteiden maisteri

Pauli
Kiuru 56 v.

Kansanedustaja, FM, MBA

Teemat: turval­li­suus, sivis­tys, ympä­ristö, yrit­tä­jyys. Harras­tuk­set: Luke­mi­nen, liikunta, vael­ta­mi­nen. Naimi­sissa, kaksi lasta. Liikettä, sisua ja toivoa

Leena
Kostiainen 52 v.

rehtori, kaupunginvaltuutettu, PSHP:n hallituksen puheenjohtaja

Lapset, nuoret ja terveys ovat ykkö­sa­gen­dani. Näistä asioista minulla on vankka koke­mus. Vaikka suurim­malla osalla suoma­lai­sista menee hyvin, liian moni nuori syrjäy­tyy ja liian moni vanhus kokee turvat­to­muutta.

Ida
Leino 25 v.

Aluekoordinaattori, luokanopettajaopiskelija

Jouni
Markkanen 31 v.

Poliittinen sihteeri, kauppatieteiden maisteri

Ympä­ris­tön kesto­kyky luo puit­teet, joiden sisällä meidän tehtä­vänä on antaa ihmi­sille mahdol­li­sim­man hyvät edel­ly­tyk­set löytää oma polku onnel­li­suu­teen!

Juho
Ojares 27 v.

Diplomi-insinööri, Projekti-insinööri, Valtuustoryhmän PJ

Perhey­rit­tä­jä­taus­tai­nen raken­nus­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri. Yrit­tä­jyy­den arvos­tus ja perik­sian­ta­mat­to­muus tule­vat minulle veren­pe­rin­tönä. Suomen ja suoma­lais­ten on aika mennä eteen­päin!

Petri
Rajala 25 v.

Kauppatieteiden ylioppilas

Ari
Rautakorpi 61 v.

Insinöörieverstiluutnantti evp.

Insi­nöö­rie­vers­ti­luut­nantti evp, Pirk­ka­lan kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja valtuu­tettu.

Ilkka
Sasi 32 v.

valtuustoryhmän puheenjohtaja, HTK

Olen 32-vuotias valtuus­to­ryh­män pj, HTK Tampe­reelta.

Arto
Satonen 52 v.

Kansanedustaja, opettaja, yrittäjä

Kansan­edus­taja v. 2003. Kansan­ta­lous­tie­teen opet­taja ja yrit­täjä. Suuren valio­kun­nan puheen­joh­taja, aiem­min vara­pu­he­mies ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja. Harras­tan urhei­luseu­ra­toi­min­taa ja kirjal­li­suutta.

Susanna
Saxberg 52 v.

Erityisopettaja

Erityi­so­pet­ta­jana minulle on tärkeää lasten ja nuor­ten hyvin­vointi, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, laadu­kas perus­o­pe­tus turval­li­sessa, nyky­ai­kai­sessa ympä­ris­tössä ja koulussa, jossa ei kukaan sairastu sisäil­man takia.

Jocka
Träskbäck 44 v.

Yrittäjä

Jocka Träskbäck on 44-vuotias yrit­täjä ja perhee­nisä, joka toimii usei­den yritys­ten lisäksi myös Lempää­län kunnan­val­tuu­tet­tuna (kok) sekä Lempää­län kunnan­hal­li­tuk­sessa ja Pirkan­maan sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­tossa.

Sofia
Vikman 35 v.

Kansanedustaja, YTM

Minulla on sisäi­nen palo muut­taa maail­maa. Kansan­edus­ta­juus ja Pirkan­maan edun­val­vonta ovat ammat­ti­työ­täni. Moder­nilla ja raik­kaalla työot­teella tekoja työl­li­syy­den, koulu­tuk­sen, perhei­den ja turval­li­suu­den puolesta