• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Oulun vaalipiiri


  120

  Sofia
  Ervasti 24 v.

  Erityispedagogiikan opiskelija

  Kuusa­mosta kotoi­sin oleva erityis­pe­da­go­gii­kan opis­ke­lija, joka nyky­ään asuu Oulussa. Minulle merki­tyk­sel­li­siä asioita ovat koulu­tus, ympä­ristö ja liikunta. Vapaa-aikaa mielel­läni vietän hiih­täen, leipoen ja vael­taen

  121

  Tiina
  Gallén 46 v.

  KTT, yliopettaja, tiimipäällikkö

  Olen kaup­pa­tie­tei­den tohtori, yliopet­taja, vara­val­tuu­tettu ja kahden tytön äiti. Minulla on laaja osaa­mi­nen liike­ta­lou­den ja koulu­tuk­sen aloilta. Ihmi­siä kuun­te­le­malla kohti parem­paa tule­vai­suutta!

  122

  Janne
  Heikkinen 28 v.

  YTM, viestinnän suunnittelija

  Olen yrit­tä­jä­taus­tai­nen yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja kolman­nen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu. Nykyi­sin toimin Oulun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä ja Busi­nes­sOu­lun vara­pu­heen­joh­ta­jana.

  123

  Päivi
  Hirsso 55 v.

  erikoislääkäri, LT, eMBA

  Olen SoTe:ssa 30 v työs­ken­nel­lyt yleis­lää­käri ja järjes­tö­ak­tiivi. Mieles­täni hoidon jatku­vuus ja palvelu ovat kadok­sissa. Löyde­tään ne ja lope­te­taan “yhden asian” hoito­kult­tuuri. Ääni kuulu­viin.

  124

  Matti
  Honkala 65 v.

  erikoislääkäri

  Yhteis­työ­ky­kyi­nen visioija ja neuvot­te­lija, monio­saaja, Ihmi­nen, rehel­li­nen ja oikeu­den­mu­kai­nen luon­neh­ti­vat Matin ystä­vät ja kannat­ta­jat.

  125

  Jarmo J.
  Husso 65 v.

  Toimitusjohtaja

  Vara­kan­san­edus­ta­jan lähes 3000 ääntä todis­ta­vat, että Isän­maa tarvit­see Oulusta edus­ta­jan, joka tuulet­taa rohkeu­del­laan ja ulos­tu­loilla, jotka ovat tosi­seik­koi­hin perus­tu­via ja sisäl­tä­vät kriit­tistä järkeä.

  126

  Juha
  Hänninen 59 v.

  Majuri res., teologian maisteri,

  Neljän tytön isä, Oulun kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja, majuri res., turval­li­suus­pääl­likkö evp, teolo­gian mais­teri ja liikun­na­noh­jaaja AMK. Turval­li­sen kotisi puolesta.

  127

  Hanne-Mari
  Juntunen 26 v.

  Oikeustieteen ylioppilas

  Olen 25-vuotias oikeus­tie­teen yliop­pi­las, joka haluaa lähteä edus­kun­taan kanta­maan vastuuta yhtei­sistä asioista. Haluan olla takaa­massa sen, että tule­vai­suu­den Suomessa on vähin­tään yhtä hyvä elää, kuin tänä päivä.

  128

  Mikko
  Korkeakoski 30 v.

  Poliisi/Vanhempi konstaapeli

  Olen 30-vuotias vanhempi kons­taa­peli, vaikut­taja sekä avomies. Minulle on tärkeää, että Suomi tulee olemaan meille tule­vai­suu­des­sa­kin turval­li­nen maa myös kansain­vä­li­sesti mitat­tuna. Lue lisää verk­ko­si­vuil­tani.

  129

  Janne
  Malkamäki 46 v.

  Diplomi-insinööri

  Jalat maassa - järki päässä - sydän paikal­laan, eli varmasti tolokku DI Kempe­leestä. Jokai­nen suoma­lai­nen ansait­see mahdol­li­suu­den, työtä ja turval­li­sen elinym­pä­ris­tön. Päätök­set faktoi­hin perus­tuen.

  130

  Outi
  Penttinen 43 v.

  Yrittäjä, Optikko

  Olen yrit­täjä, vaimo ja ennen kaik­kea äiti toimin­nan nainen. Ääneni kantaa, persoo­nani huoma­taan ja elämää rakas­ta­vat perus­ar­voni pysy­vät, vaikka ympä­rillä tapah­tuisi mitä. Haluatko muutosta, äänestä minua.

  131

  Sami
  Pikkuaho 51 v.

  Yrittäjä, sairaanhoitaja

  Perhee­nisä joka tekee yrit­tä­jän rohkeu­della ja innolla, sairaan­hoi­ta­jan sydä­mellä, välit­tä­vää ja vastuul­lista poli­tiik­kaa. Valtuu­tettu, Oulun Kokoo­muk­sen pj. Keskei­set teemat: TYÖNTEKO, TALOUS, HOIVA ja TURVALLISUUS

  132

  Hanna
  Saari 52 v.

  Yrittäjä

  Matkai­lu­yrit­tä­jän dna:han kuuluu posi­tii­vi­nen ja vahva teke­mi­sen meininki. Kunta- ja maakun­ta­po­li­tii­kassa olen ollut mukana samalla into­hi­molla nyt kolmatta kautta.

  133

  Miika
  Sutinen 45 v.

  Yrittäjä, maalarimestari

  Yrit­te­liäi­syys vie elämääni eteen­päin, ja siksi tunnen vastuuta yhtei­sestä hyvin­voin­nista. Haluan olla omalla työl­läni vahvis­ta­massa maail­man parasta paik­kaa elää ja tehdä työtä.

  134

  Eero
  Suutari 62 v.

  yrittäjä, kansanedustaja

  Suomen kasvun, perhei­den, yrit­tä­jyy­den, kannus­ta­van sosi­aa­li­tuen, kestä­vän kehi­tyk­sen, tasa-arvon ja arvok­kaan ikään­ty­mi­sen asialla

  135

  Mari-Leena
  Talvitie 38 v.

  Ympäristötekniikan DI, Kansanedustaja

  Oulu­lai­nen kansan­edus­taja, ympä­ris­tö­tek­nii­kan DI, äiti ja Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Toimin partio­par­la­men­tin puheen­joh­ta­jana sekä jouk­kue­pe­laa­jana niin futis­ken­tällä kuin poli­tii­kassa.

  136

  Pauliina
  Valkovirta 38 v.

  Ensihoitaja

  Ensihoitaja(ht) ja työsuo­je­lu­val­tuu­tettu, pohja­kou­lu­tuk­selta sairaan­hoi­taja (amk). Kuun­te­len, keskus­te­len ja vaiku­tan mm. kaupun­gin­hal­li­tuk­sen ja -valtuus­ton jäse­nen tehtä­vissä.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Oulussa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista