MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Lapin vaalipiiri


Mikko
Anttila 38 v.

Yrittäjä/Parturi-Kampaaja

Kemistä kotoi­sin oleva kolmen lapsen isä ja avio­puo­liso. Perheeni elät­tää itsensä kahden mikro­y­ri­tyk­sen voimin, joten pieny­rit­tä­jien asiat ovat lähellä sydäntä. Toimin Kemissä kokoo­muk­sen valtuu­tet­tuna.

Heikki
Autto 34 v.

Yhteyspäällikkö

Pekka
Heikkinen 54 v.

KM, Luokanopettaja

Olen 54-v. perheel­li­nen opet­taja Sodik­sesta, jossa olen asunut 20 vuotta. Poli­tii­kassa olen ollut vuodesta 2004. Nyt menossa neljäs kausi valtuus­tossa, jonka pj:nä toimin. Olen kolmatta kertaa mukana EK-vaaleissa.

Matti
Henttunen 56 v.

Merkonomi, yrittäjä

Hei, olen Matti Hent­tu­nen.

Antti
Kaarlela 47 v.

Yrittäjä

Tornion kaupun­gin­val­tuu­tettu, kirk­ko­val­tuu­tettu ja kokoo­muk­sen pj.

Sanna
Luoma 36 v.

Varatuomari, oikeustieteiden opettaja

Sana­val­mis, posi­tii­vi­nen ja teho­kas moni­toi­mi­nai­nen, vara­tuo­mari ja oikeus­tie­tei­den opet­taja, joka harras­taa laula­mista, Taekwon-Doa, kelk­kai­lua ja vapaa­eh­tois­työtä on valmiina vaiku­tus­työ­hön!

Tanja
Sanila 39 v.

Muotoilija, TaM

Riitta
Savukoski 38 v.

Hallintotieteiden maisteri

Haluan tehdä töitä lappi­lais­ten hyväksi ja yhtei­nen tahto­tila on kaiken edel­ly­tys. Yhdessä pystymme luomaan kehit­ty­vän ja elin­voi­mai­sen Lapin meille jokai­selle ihmi­selle. Vahvempi Lappi on yhtei­nen tavoit­teemme!

Sara
Tuisku 36 v.

KM, luokanopettaja

Äiti, opet­taja, johtaja ja Lapin Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Monessa mukana, ahkera ja posi­tii­vi­sesti tule­vai­suu­teen suhtau­tuva Lapin nainen!

Tarja
Vanhamaa 48 v.

DI, tuotannon kehittämisen päällikkö

Olen äiti, DI ja opet­taja, avoin ja sosi­aa­li­nen. Arvos­tan avoi­mia, raken­ta­via keskus­te­luja, rehel­li­siä ja erilai­sia mieli­pi­teitä. Otan asiat tarmolla ja ratkai­su­kes­kei­sesti. Olen sinni­käs ja päämää­rä­tie­toi­nen.