• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Lapin vaalipiiri


  90

  Mikko
  Anttila 39 v.

  Yrittäjä/Parturi-Kampaaja

  Kemistä kotoi­sin oleva kolmen lapsen isä ja avio­puo­liso. Perheeni elät­tää itsensä kahden mikro­y­ri­tyk­sen voimin, joten pieny­rit­tä­jien asiat ovat lähellä sydäntä. Toimin Kemissä kokoo­muk­sen valtuu­tet­tuna.

  91

  Heikki
  Autto 34 v.

  Yhteyspäällikkö

  Kolmen lapsen perhee­nisä, Lapin yliopis­ton yhteys­pääl­likkö ja urhei­luseura-aktiivi. Hallin­to­tie­tei­den mais­teri ja reser­vin yliluut­nantti. Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja edel­li­seltä vaali­kau­delta.

  92

  Ville-Joonas
  Engman 25 v.

  Opiskelija

  Olen 24-vuotias opis­ke­lija ja yrit­täjä. Vaiku­tan aktii­vi­sesti myös luot­ta­mus­teh­tä­vissä niin julki­sella, kuin kolman­nella sekto­rilla. Näissä vaaleissa minulle tärkeitä teemoja ovat vapaampi ja turval­li­sempi Suomi.

  93

  Pekka
  Heikkinen 54 v.

  KM, Luokanopettaja

  Olen 54-v. perheel­li­nen opet­taja Sodik­sesta, jossa olen asunut 20 vuotta. Poli­tii­kassa olen ollut vuodesta 2004. Nyt menossa neljäs kausi valtuus­tossa, jonka pj:nä toimin. Olen kolmatta kertaa mukana EK-vaaleissa.

  94

  Matti
  Henttunen 56 v.

  Merkonomi, yrittäjä

  Hei, olen Matti Hent­tu­nen. Nyt tarvi­taan päät­tä­jiksi aitoja ihmi­siä joilla on arvo­maa­ilma ja peri­aat­teet. Tarvi­taan aitoja teki­jöitä ja minä olen sellai­nen.

  95

  Antti
  Kaarlela 47 v.

  Yrittäjä

  Tornion kaupun­gin­val­tuu­tettu, kirk­ko­val­tuu­tettu ja kokoo­muk­sen pj. Lapin Yrit­tä­jien ja Kokoo­muk­sen Lapin piirin vara­pu­heen­joh­taja.

  96

  Sanna
  Luoma 36 v.

  Varatuomari, oikeustieteiden opettaja

  Sana­val­mis, posi­tii­vi­nen ja teho­kas moni­toi­mi­nai­nen, vara­tuo­mari ja oikeus­tie­tei­den opet­taja, joka harras­taa laula­mista, Taekwon-Doa, kelk­kai­lua ja vapaa­eh­tois­työtä on valmiina vaiku­tus­työ­hön!

  97

  Tanja
  Sanila 40 v.

  Muotoilija, TaM

  Lapin on oltava kaik­kien turval­li­nen koti myös tule­vai­suu­dessa. Kannan huolta nuorista ja moni­puo­li­sesta elin­kei­no­ra­ken­tees­tamme. Lappi on kruu­nun­ja­lo­ki­vemme, jota tulee kohdella arvonsa mukai­sesti myös Helsin­gistä!

  98

  Riitta
  Savukoski 38 v.

  Hallintotieteiden maisteri

  Haluan tehdä töitä lappi­lais­ten hyväksi ja yhtei­nen tahto­tila on kaiken edel­ly­tys. Yhdessä pystymme luomaan kehit­ty­vän ja elin­voi­mai­sen Lapin meille jokai­selle ihmi­selle. Vahvempi Lappi on yhtei­nen tavoit­teemme!

  99

  Sara
  Tuisku 36 v.

  KM, luokanopettaja

  Äiti, opet­taja, johtaja ja Lapin Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Monessa mukana, ahkera ja posi­tii­vi­sesti tule­vai­suu­teen suhtau­tuva Lapin nainen!

  100

  Tarja
  Vanhamaa 48 v.

  DI, tuotannon kehittämisen päällikkö

  Olen äiti, DI ja opet­taja, avoin ja sosi­aa­li­nen. Arvos­tan avoi­mia, raken­ta­via keskus­te­luja, rehel­li­siä ja erilai­sia mieli­pi­teitä. Otan asiat tarmolla ja ratkai­su­kes­kei­sesti. Olen sinni­käs ja päämää­rä­tie­toi­nen.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Lapissa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista