MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Keski-Suomen vaalipiiri


Lotta
Ahola 47 v.

Sairaanhoitaja, YAMK

47 v. sairaan­hoi­taja (y-amk) ja äiti. Teen työtä kahden terveys­a­se­man vastaa­vana hoita­jana. Opis­ke­len JAMKin amma­til­li­sessa opet­ta­ja­kor­kea­kou­lussa. Toimin kunta-, seura­kunta-, maakunta- ja valta­kun­nan poli­tii­kassa.

Katja
Isomöttönen 44 v.

Perhepäivähoitaja, yrittäjä

Olen koke­nut polii­tikko. Yhteis­työ­ky­kyi­nen ja luotet­tava. Taval­li­sen arjen tuntija. Arkeeni kuulu­vat lapset, nuoret, senio­rit. Teen työtä hyvän puolesta. Uskon avoi­meen, rohke­aan ja posi­tii­vi­seen päätök­sen­te­koon.

Emilia
Koikkalainen 38 v.

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Huopa­kaup­pias Kosken­päältä, maail­man­kan­sa­lai­nen Keuruulta! Haluan

Hanna
Laakso 43 v.

Pastori

Olen pappi, täti kuudelle lapselle, maakunta- ja kunnan­val­tuu­tettu, Laukaan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, Keski-Suomen Kokoo­muk­sen halli­tuk­sen ja Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

Eelis
Loikkanen 24 v.

Opiskelija, viestinnän suunnittelija

Koulu­tuk­sen, työn ja ilmas­ton­muu­tok­sen haas­teet vaati­vat tule­vai­suu­den edus­ta­jan. Nykyi­set ja tule­vat suku­pol­vet ansait­se­vat Suomen, jossa ihmi­sillä on mahdol­li­suu­det elää ja kasvaa omaan poten­ti­aa­linsa.

Tommi
Lunttila 42 v.

Maanviljelijä, Yrittäjä

Terhi
Simonen-Jokinen 42 v.

ELT, yrittäjä

Olen eläin­lää­kä­riy­rit­täjä ja kolmen lapsen äiti Kars­tu­lasta. Vilje­len myös pientä hevos­ti­laa. Kunta­po­li­tii­kassa olen mukana kolmatta kautta ja vaiku­tan myös Keski-Suomen maakun­ta­hal­li­tuk­sessa

Juha
Suonperä 60 v.

Eversti Evp.

Tein moni­puo­li­sen työuran puolus­hal­lin­nossa ja nyt olen mukana poli­tii­kassa useissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, mm kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana ja koulu­tus­kun­tayh­ty­män halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana.

Ville
Väyrynen 43 v.

Kirurgi

Ole 43-vuotias kirurgi. Haluan profi­loi­tua asian­tun­ti­jana. Teemani ovat tervey­den­huolto, turval­li­suus, tule­vai­suu­den tekno­lo­gia ja työn­teon palkit­se­mi­nen.

Janiika
Vilkuna-Räsänen

Parliamentary Assistant to MEP Virkkunen

Aki
Virtaniemi 48 v.

Sijoittaja

Ympä­ris­töys­tä­väl­listä yritys­osaa­mista 30v kokemuksella.Puurakentamisen edel­lä­kä­vijä, CLT-levy­teh­taan halli­tuk­sen puheen­joh­taja. Konkreet­ti­sia tekoja, ei tyhjiä puheita.

Sinuhe
Wallinheimo 46 v.

Kansanedustaja, LitM

Toisen kauden kansan­edus­taja Keski-Suomesta. Vaimo ja kolme lasta. Liikun­ta­tie­tei­den mais­teri ja poli­tii­kan lätkä­jätkä, joka taklaa tarvit­taessa. Tällä kaudella vastuu­alu­eena on ollut mm. normien­purku.