• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Keski-Suomen vaalipiiri


  106

  Lotta
  Ahola 47 v.

  Sairaanhoitaja, YAMK

  47 v. sairaan­hoi­taja (y-amk) ja äiti. Teen työtä kahden terveys­a­se­man vastaa­vana hoita­jana. Opis­ke­len JAMKin amma­til­li­sessa opet­ta­ja­kor­kea­kou­lussa. Toimin kunta-, seura­kunta-, maakunta- ja valta­kun­nan poli­tii­kassa.

  107

  Katja
  Isomöttönen 44 v.

  Perhepäivähoitaja, tradenomi

  Olen koke­nut polii­tikko. Yhteis­työ­ky­kyi­nen ja luotet­tava. Taval­li­sen arjen tuntija. Arkeeni kuulu­vat lapset, nuoret, senio­rit. Teen työtä hyvän puolesta. Uskon avoi­meen, rohke­aan ja posi­tii­vi­seen päätök­sen­te­koon.

  108

  Emilia
  Koikkalainen 38 v.

  Toimitusjohtaja, yrittäjä

  Huopa­kaup­pias Kosken­päältä, maail­man­kan­sa­lai­nen Keuruulta! Haluan raken­taa tasa-arvoi­sem­paa ja yrit­te­li­ääm­pää yhteis­kun­taa, jossa vastuul­li­suu­den laaja-alai­suus ymmär­re­tään ja siihen myös kannus­te­taan.

  109

  Hanna
  Laakso 43 v.

  Pastori

  Olen pappi, täti kuudelle lapselle, maakunta- ja kunnan­val­tuu­tettu, Laukaan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, Keski-Suomen Kokoo­muk­sen halli­tuk­sen ja Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

  110

  Eelis
  Loikkanen 24 v.

  Eduskuntaryhmän viestintäsihteeri, korkeakouluopiskelija

  Koulu­tuk­sen, työn ja ilmas­ton­muu­tok­sen haas­teet vaati­vat tule­vai­suu­den edus­ta­jan. Nykyi­set ja tule­vat suku­pol­vet ansait­se­vat Suomen, jossa ihmi­sillä on mahdol­li­suu­det elää ja kasvaa omaan poten­ti­aa­linsa.

  111

  Tommi
  Lunttila 43 v.

  Yrittäjä, maa- ja metsätaloustuottaja

  42-vuotias 2 lapsen isä Ääne­ko­skelta. Olen moni­a­lay­rit­täjä sekä maan­vil­je­lijä. Valta­kun­nal­li­sen edun­val­von­nan ammat­ti­lai­nen. Teemani ovat työn, yrit­täjyy­den ja biota­lou­den arvostuk­sen nosta­mi­nen koko Suomen hyväksi.

  112

  Reetta
  Nummelin 38 v.

  Yrittäjä, rakennusinsinööri (amk)

  Tarvit­semme tule­vai­suu­des­sa­kin hyvin­voin­tia ja laaduk­kaat perus­pal­ve­lut kaikille. Minulle yrit­tä­jyys mahdol­lis­taa työpaik­ko­jen luomi­sen ja työn tarjoa­mi­sen.

  113

  Tuija
  Siltanen 65 v.

  Myyntipäällikkö, eläkeläinen

  Aito keski­suo­ma­lai­nen mummi Viita­saa­relta. Pitkä myyn­ti­pääl­li­kön työura vakuu­tus­yh­tiössä. Teemana vanhus­ten ja erityis­ryh­mien hoiva sekä arki turval­li­seksi kaikille. Johto­täh­tenä elämässä koti, uskonto, isän­maa.

  114

  Terhi
  Simonen-Jokinen 42 v.

  Eläinlääkäri (ELT), yrittäjä

  Olen eläin­lää­kä­riy­rit­täjä ja kolmen lapsen äiti Kars­tu­lasta. Vilje­len myös pientä hevos­ti­laa. Kunta­po­li­tii­kassa olen mukana kolmatta kautta ja vaiku­tan myös Keski-Suomen maakun­ta­hal­li­tuk­sessa

  115

  Juha
  Suonperä 60 v.

  Eversti Evp.

  Tein moni­pu­o­li­sen työu­ran puolus­hal­lin­nossa ja nyt olen mukana poli­ti­i­kassa useissa luot­tamus­tehtä­vissä, mm kaupungin­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana ja koulutus­kun­tayhty­män halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jana.

  116

  Sinuhe
  Wallinheimo 47 v.

  Kansanedustaja, LitM

  Toisen kauden kansa­ne­du­staja Keski-Suomesta. Vaimo ja kolme lasta. Liikun­ta­ti­e­te­i­den mais­teri ja poli­ti­i­kan lätkäjätkä, joka taklaa tarvit­taessa. Tällä kaudella vastu­u­a­lu­e­ena on ollut mm. normi­en­purku.

  117

  Janiika
  Vilkuna-Räsänen 35 v.

  Europarlamentaarikon avustaja

  Olen neljän­nen polven keski­su­o­ma­lai­nen, 35-vuotias kahden lapsen äiti. Toimin euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­sen avusta­jana ja vies­tin­täko­or­di­naat­to­rina Euroo­pan parla­men­tissa. Olen valmis osaa­jasi edus­kun­taan.

  118

  Aki
  Virtaniemi 48 v.

  Sijoittaja, hallituksen puheenjohtaja

  Ympä­ris­töys­tä­väl­listä yritys­osaa­mista 30v kokemuksella.Puurakentamisen edel­lä­kä­vijä, CLT-levy­teh­taan halli­tuk­sen puheen­joh­taja. Konkreet­ti­sia tekoja, ei tyhjiä puheita.

  119

  Ville
  Väyrynen 43 v.

  Kirurgi

  Olen 43-vuotias kirurgi. Haluan profi­loi­tua asian­tun­ti­jana. Teemani ovat tervey­den­huolto, turval­li­suus, tule­vai­suu­den tekno­lo­gia ja työn­teon palkit­se­mi­nen.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Keski-Suomessa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista