• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Kaakkois-Suomen vaalipiiri


  36

  Linda
  Brandt-Ahde

  VTM, KTM

  Yrit­tä­jä­per­heessä kasva­neena pienen lapsen äitinä ymmär­rän taloutta ja ihmistä. Olen sisu­kas ja päämää­rä­tie­toi­nen. Minulla on aito halu luoda yhtei­nen tule­vai­suu­temme parem­maksi meille kaikille.

  37

  Jari
  Elomaa 68 v.

  Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, yrittäjä

  Valmiina vastuuseen. Pitkän­lin­jan kokoo­mus­vai­kut­taja, viides kausi valtuus­tossa, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vpj. ja valtuus­to­ryh­män pj., maakun­ta­hal­li­tuk­sen 1. vpj. Minulla on myös vankka yrit­täjä- ja järjes­tö­tausta.

  38

  Jukka
  Hallikainen

  Artisti

  Olen 42-vuotias perhee­nisä Miehik­kä­lästä. Kunnan­hal­li­tuk­sessa olen mukana nyt toista kautta ja sen myötä lukui­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Ammat­tini on laulaja.

  39

  Vesa
  Huuskonen 59 v.

  kunnanjohtaja, yleisesikuntaupseeri, eversti evp.

  Valitse edus­kun­taan osaava, luotet­tava ja laajat yhteis­työ­ver­kos­tot omaava turval­li­suu­den, kunta­sek­to­rin ja arjen hyvin­voin­nin ammat­ti­lai­nen. Vesan koke­mus asian­tun­ti­jana ja johta­jana on vahva ja moni­puo­li­nen.

  40

  Antti
  Häkkänen 34 v.

  Oikeusministeri, Kokoomuksen varapuheenjohtaja, lakimies

  Haluan tehdä huolel­lista työtä suoma­lais­ten hyväksi. Pitää luot­taa tutkit­tuun tietoon, punnita asiat eri näkö­kul­mista ja luot­taa suoma­lai­siin arvoi­hin. Vastuuta on kannet­tava kaikista suku­pol­vista - myös tule­vista.

  41

  Ville
  Kaunisto 37 v.

  Ammattiurheilija, Kauppatieteiden yo

  Olen avio­mies ja pienen pojan isä. Olen myös Kouvo­lan kaupungin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­taja, enti­nen maajouk­ku­e­ko­ri­pal­loi­lija, sekä ensi kesänä valmistuva KTK Nort­hum­brian ylio­pi­stosta Isosta-Brita­ni­asta.

  42

  Jukka
  Kopra 52 v.

  kansanedustaja, yrittäjä

  Kaak­kois-Suomen kansa­ne­du­staja, neljän lapsen perhe­e­nisä ja ict-alan yrit­täjä Lappe­en­ran­nasta. Kokoomuk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja maakun­ta­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja. Vahva vaik­ut­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen.

  43

  Pekka
  Korpivaara 55 v.

  Rakennusinsinööri, projektipäällikkö

  Raken­nu­tan satama-alueita, siltoja ja rauta­teitä. Yliluut­nantti, palvel­lut Afga­nis­ta­nissa, Bosniassa. Kaupun­gin­val­tuu­tettu, tarkas­tus­lau­ta­kun­nan pj, maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen. Vaimo, 2 lasta.

  44

  Ding
  Ma 30 v.

  Aasia-asiantuntija

  Sydän­täni lähellä ovat tasa-arvoi­nen koulu­tus ja työmah­dol­li­suu­det kaikille. Suomen hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­seksi vaadi­taan rohkeita tekoja ja olen valmis teke­mään sen eteen töitä, posi­tii­vi­suu­den kautta!

  45

  Panu
  Peitsaro 48 v.

  Kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri

  Olen tule­vai­suu­teen katsova sote-osaaja.Haluan paran­taa suoma­lais­ten hyvinvointia,elinvoimaa ja turval­li­suutta. Positiivisena,avoimena sekä keskus­te­le­vana ihmi­senä osal­lis­tun yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen aktii­vi­sesti

  46

  Nina
  Rasola 46 v.

  Yrittäjä, Toimitusjohtaja

  Yrit­tä­jän rohkeu­della, äidin rakkau­della - suju­van arjen, työn, osaa­mi­sen ja ympä­ris­tön puolesta! Olen Nina 46v ympä­ris­tö­alan yrit­täjä, toimi­tus­joh­taja.

  47

  Lilla
  Saaristo 46 v.

  Kasvatustieteen maisteri, opettaja, yrittäjä, lto

  Olen perhee­nä­iti ja akti­ivi­nen kunta­po­li­i­tikko. Olen vaik­ut­ta­jana ihminen,joka kuuntelee,ottaa selvää ja vie asio­ita eteen­päin. Miele­stäni Suomen hyvää tule­vai­su­utta rakenta­vat koulutus, hyvin­vo­inti ja yrit­täjyys.

  48

  Lea
  Sairanen 51 v.

  Asiakkuuspäällikkö, yrittäjä

  Minulle tärkeää on alueen elin­voi­mai­suus ja saavutettavuus,sujuva arki,luonto,lähiruoka ja kestä­vät valin­nat. Kaupun­gin­val­tuu­tettu, ent.Marttaliiton puheen­joh­taja. Motto:Se mihin lähden mukaan,lähden koko sydä­mellä.

  49

  Iida
  Tani 22 v.

  Yhteiskuntatieteiden ylioppilas

  Valtio-oppiin erikois­tu­nut poli­tii­kan tutki­muk­sen opis­ke­lija, kouvo­la­lai­nen kunta­po­lii­tikko. Tavoit­teena tule­vai­suu­teen katsova, tasa-arvoi­nen sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen Suomi.

  50

  Kaj
  Turunen 58 v.

  kansanedustaja

  Olen savon­lin­na­lai­nen kansan­edus­taja vuodesta 2011. Tätä ennen toimin yrit­tä­jänä 30 vuotta.

  51

  Jukka
  Vakkila 68 v.

  valmennuksen asiantuntija, yrittäjä

  Ammat­ti­val­men­taja ja asian­tun­tija joka on toimi­nut huip­pu­val­men­ta­jana maajouk­kueissa, Veik­kaus­lii­gassa sekä junio­ri­ta­solla. Lisäksi valmen­nus- ja koulu­tus­pääl­lik­könä sekä henki­lös­tö­kou­lut­ta­jana.

  52

  Oskari
  Valtola 43 v.

  Työterveyslääkäri

  Olen työter­veys­hu­ol­lon eriko­islääkäri, kolmen lapsen perhe­e­nisä, akti­ivi­nen tasa­ver­tais­ten liikun­ta­mah­dol­li­su­uk­sien, fiksun ympä­ri­stö­po­li­ti­i­kan ja sosi­aali- ja tervey­den­hu­ol­lon uudistuk­sen puolesta­pu­huja.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Kaak­kois-Suomessa edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista