MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Kaakkois-Suomen vaalipiiri


Linda
Brandt-Ahde 33 v.

VTM, KTM

Yrit­tä­jä­per­heessä kasva­neena pienen lapsen äitinä ymmär­rän taloutta ja ihmistä. Olen sisu­kas ja päämää­rä­tie­toi­nen. Minulla on aito halu luoda yhtei­nen tule­vai­suu­temme parem­maksi meille kaikille.

Jari
Elomaa 68 v.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, yrittäjä

Valmiina vastuuseen. Pitkän­lin­jan kokoo­mus­vai­kut­taja, viides kausi valtuus­tossa, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vpj. ja valtuus­to­ryh­män pj., maakun­ta­hal­li­tuk­sen 1. vpj. Minulla on myös vankka yrit­täjä- ja järjes­tö­tausta.

Antti
Häkkänen 34 v.

Oikeusministeri, Kokoomuksen varapuheenjohtaja, lakimies

Haluan tehdä huolel­lista työtä suoma­lais­ten hyväksi. Pitää luot­taa tutkit­tuun tietoon, punnita asiat eri näkö­kul­mista ja luot­taa suoma­lai­siin arvoi­hin. Vastuuta on kannet­tava kaikista suku­pol­vista - myös tule­vista.

Jukka
Hallikainen 42 v.

Artisti

Olen 42-vuotias perhee­nisä Miehik­kä­lästä. Kunnan­hal­li­tuk­sessa olen mukana nyt toista kautta ja sen myötä lukui­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Ammat­tini on laulaja.

Vesa
Huuskonen 59 v.

kunnanjohtaja, yleisesikuntaupseeri, eversti evp.

Valitse edus­kun­taan osaava, luotet­tava ja laajat yhteis­työ­ver­kos­tot omaava turval­li­suu­den, kunta­sek­to­rin ja arjen hyvin­voin­nin ammat­ti­lai­nen. Vesan koke­mus asian­tun­ti­jana ja johta­jana on vahva ja moni­puo­li­nen.

Ville
Kaunisto 36 v.

Ammattiurheilija, Kauppatieteiden yo

Olen avio­mies ja pienen pojan isä. Olen myös Kouvo­lan kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­taja, enti­nen maajouk­kue­ko­ri­pal­loi­lija, sekä ensi kesänä valmis­tuva KTK Nort­hum­brian yliopis­tosta Isosta-Brita­niasta.

Jukka
Kopra 52 v.

kansanedustaja, yrittäjä

Kaak­kois-Suomen kansan­edus­taja, neljän lapsen perhee­nisä ja ict-alan yrit­täjä Lappeen­ran­nasta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja maakun­ta­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja. Vahva vaikut­ta­mi­sen ja poli­tii­kan am

Pekka
Korpivaara 55 v.

Rakennusinsinööri, projektipäällikkö

Raken­nu­tan satama-alueita, siltoja ja rauta­teitä. Yliluut­nantti, palvel­lut Afga­nis­ta­nissa, Bosniassa. Kaupun­gin­val­tuu­tettu, tarkas­tus­lau­ta­kun­nan pj, maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen. Vaimo, 2 lasta.

Ding
Ma 30 v.

Aasia-asiantuntija

Sydän­täni lähellä ovat tasa-arvoi­nen koulu­tus ja työmah­dol­li­suu­det kaikille. Suomen hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­seksi vaadi­taan rohkeita tekoja ja olen valmis teke­mään sen eteen töitä, posi­tii­vi­suu­den kautta!

Panu
Peitsaro 47 v.

Kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri

Olen tule­vai­suu­teen katsova sote-osaaja.Haluan paran­taa suoma­lais­ten hyvinvointia,elinvoimaa ja turval­li­suutta. Positiivisena,avoimena sekä keskus­te­le­vana ihmi­senä osal­lis­tun yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen aktii­vi­sesti

Nina
Rasola 46 v.

Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Yrit­tä­jän rohkeu­della, äidin rakkau­della - suju­van arjen, työn, osaa­mi­sen ja ympä­ris­tön puolesta! Olen Nina 46v ympä­ris­tö­alan yrit­täjä, toimi­tus­joh­taja.

Lilla
Saaristo 46 v.

Kasvatustieteen maisteri, opettaja, yrittäjä, lto

Olen perhee­näiti ja aktii­vi­nen kunta­po­lii­tikko. Olen vaikut­ta­jana ihminen,joka kuuntelee,ottaa selvää ja vie asioita eteen­päin. Mieles­täni Suomen hyvää tule­vai­suutta raken­ta­vat koulu­tus, hyvin­vointi ja yrit­tä­jyys.

Lea
Sairanen 51 v.

Asiakkuuspäällikkö, yrittäjä

Minulle tärkeää on alueen elin­voi­mai­suus ja saavutettavuus,sujuva arki,luonto,lähiruoka ja kestä­vät valin­nat. Kaupun­gin­val­tuu­tettu, ent.Marttaliiton puheen­joh­taja. Motto:Se mihin lähden mukaan,lähden koko sydä­mellä.

Iida
Tani 22 v.

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas

Valtio-oppiin erikois­tu­nut poli­tii­kan tutki­muk­sen opis­ke­lija, kouvo­la­lai­nen kunta­po­lii­tikko. Tavoit­teena tule­vai­suu­teen katsova, tasa-arvoi­nen sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen Suomi.

Kaj
Turunen 58 v.

kansanedustaja

Olen savon­lin­na­lai­nen kansan­edus­taja vuodesta 2011. Tätä ennen toimin yrit­tä­jänä 30 vuotta.

Jukka
Vakkila 67 v.

valmennuksen asiantuntija, yrittäjä

Ammat­ti­val­men­taja ja asian­tun­tija joka on toimi­nut huip­pu­val­men­ta­jana maajouk­kueissa, Veik­kaus­lii­gassa sekä junio­ri­ta­solla. Lisäksi valmen­nus- ja koulu­tus­pääl­lik­könä sekä henki­lös­tö­kou­lut­ta­jana.

Oskari
Valtola 43 v.

Työterveyslääkäri

Olen työter­veys­huol­lon erikois­lää­käri, kolmen lapsen perhee­nisä, aktii­vi­nen tasa­ver­tais­ten liikun­ta­mah­dol­li­suuk­sien, fiksun ympä­ris­tö­po­li­tii­kan ja sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­tuk­sen puoles­ta­pu­huja.