• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Helsingin vaalipiiri


  201

  Lotta
  Backlund 38 v.

  Head of formats and international sales

  Olen Lotta Backlund, 38-vuotias reipas ihmi­nen. Olen libe­raali, urbaani, rati­kalla ajava töölö­lä­is­por­vari. Haluan tehdä poli­ti­ik­kaa moder­nisti ja tule­vai­su­u­s­o­ri­en­to­i­tu­ne­esti.

  202

  Juha
  Hakola 51 v.

  Ylikomisario, kaupunginvaltuutettu

  Olen 51 -vuotias Helsin­gin polii­sin yliko­mi­sa­rio, kaupun­gin­val­tuu­tettu, avio­mies ja kahden koului­käi­sen tytön isä. Perhee­seemme kuuluu lisäksi Onni -koira. Koulu­tuk­sel­tani olen hallin­to­tie­tei­den mais­teri.

  203

  Veera
  Hellman 21 v.

  Opiskelija, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja

  21-vuotias kaup­pa­tie­tei­lijä Hanke­nista. Kärki­tee­mani kampan­jas­sani ovat kestävä talous­po­li­tiikka ja ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen sillä myös tule­ville polville on turvat­tava maapallo jolla elää. Siksi #pallo­hal­tuun.

  204

  Atte
  Kaleva 40 v.

  kapteeni evp.,sotatieteiden maisteri

  Olen suora­sel­kä­i­nen turvalli­su­u­den ammat­ti­lai­nen. Tuon edus­kun­taan asian­tun­temukseni ja koke­mukseni myötä johtaju­utta, jota tarvi­taan uusien uhkien torjun­nassa. Edistän järke­vää maahan­mu­utto- ja talous­po­li­ti­ik­kaa.

  205

  Arja
  Karhuvaara 64 v.

  Fysioterapiayrittäjä

  Olen Helsin­gin 4. kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­nen, kansan­edus­taja 2007-11. Erikois- ja työfy­sio­te­ra­peutti, yo-merko­nomi. Fysio­te­ra­piay­rit­täjä v:sta 1982.

  206

  Terhi
  Koulumies 48 v.

  Valtiotieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu

  Olen Helsin­gin ensim­mäi­nen vara­kan­san­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­teen mais­teri sosli­aa­li­po­li­tii­kasta ja kansan­ta­lous­tie­teestä.

  207

  Antti
  Merilehto 40 v.

  yrittäjä, KTM

  Olen helsin­ki­läi­nen yrit­täjä, teko­ä­lyn ja tekno­lo­gian osaaja sekä kaup­pa­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lusta.

  208

  Seija
  Muurinen

  Terveyst.tri, Dosentti, Sh-Diakonissa, kaupunginvaltuutettu

  Toimi­nut kehit­tä­jänä, johta­jana ja tutki­jana ikään­ty­nei­den palve­luissa sekä kansal­li­sissa sote-alan hank­keissa. Nyt yrit­tä­jänä: konsult­tina, tutki­jana.

  209

  Matti
  Niiranen 56 v.

  VTM, toiminnanjohtaja

  Koke­musta Helsin­gin kaupun­gin­val­tuus­tosta ja kaupun­ki­suun­nit­te­lusta. Työs­ken­te­lee valta­kun­nal­li­sen senio­ri­jär­jes­tön toimin­nan­joh­ta­jana. Aikai­sem­min mm. poli­tii­kan toimit­ta­jana ja yli 20 vuotta yrit­tä­jänä.

  210

  Mia
  Nygård 41 v.

  Yrittäjä, ETM

  Yksi­lön­va­pau­den puoles­ta­ja­pu­huja ja ympä­ris­töstä välit­tävä talous­li­be­raali. Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Helsin­gin Seudun Ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den HSY:n halli­tuk­sen puheen­joh­taja.

  211

  Matias
  Pajula 20 v.

  Varusmiesliiton puheenjohtaja, varavaltuutettu

  Uuden suku­pol­ven edus­taja. Haluan elää Suomessa, jossa yrityk­semme ovat maail­man parhaita torju­maan ilmas­ton­muu­tosta ja jossa jokai­sen suku­pol­ven ääni kuuluu päätök­sen­teossa.

  212

  Jenni
  Pajunen 38 v.

  Kaupunginvaltuutettu, KTM, MA

  Kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaup­pa­tie­teen ja EU-poli­tii­kan mais­teri, helsin­ki­läi­nen pienen lapsen äiti. Idea­lis­ti­nen realisti, libe­raali, ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen talous­osaaja, enti­nen maail­man­pank­ki­lai­nen, paluu­muut­taja.

  213

  Jaana
  Pelkonen 42 v.

  VTM, Kansanedustaja

  #äiti #kansain­vä­li­nen #yhden­ver­tai­nen #avoin #libe­raali #reilu #helsin­ki­läi­nen

  214

  Risto E. J.
  Penttilä 60 v.

  Toimitusjohtaja, Filosofian tohtori

  Kansain­vä­li­nen poli­tiikka, talous, ja turval­li­suus. Siinä ovat kiin­nos­tuk­seni kohteet squas­hin, uinnin ja tennik­sen lisäksi. Vapaa-aika­nani luen ja kirjoi­tan kirjoja. Mottoni on: jokai­nen on hyvä jossain.

  215

  Daniel
  Rahman 32 v.

  KTM, CEMS, yrittäjä

  Olen Daniel Rahman, Integri­fyn perus­taja ja toimi­tus­joh­taja. Olen aktii­vi­nen start-up yrit­täjä ja erityi­sen kiin­nos­tu­nut olen yhteis­kun­nal­li­sesti korkean vaikut­ta­vuu­den hank­keista. Tämän vuoksi pyrin edus­kun­taan.

  216

  Wille
  Rydman 33 v.

  VTM, kansanedustaja

  Helsin­ki­läi­nen kansan­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja valtio­tie­tei­den mais­teri. Kaupun­gin­hal­li­tuk­sen ja Pohjois­mai­den neuvos­ton puheen­joh­ta­jis­ton jäse­nen, Kemi­joki Oy:n hallin­to­neu­vos­ton pj ja Helen Oy:n vpj.

  217

  Sari
  Sarkomaa 53 v.

  Kansanedustaja

  Kaupun­ki­po­li­tiikko. Rohkea uudis­taja. Parem­man arjen, Helsin­gin ja Suomen raken­taja. Laaduk­kaan koulu­tuk­sen ja kestä­vän talou­den edis­täjä. Kolmen lapsen äiti. Into­hi­moi­nen Itäme­ren suoje­lija, lenk­kei­lijä ja leipoja.

  218

  Daniel
  Sazonov 26 v.

  valtuustoryhmän puheenjohtaja, ministerin erityisavustaja

  Kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Töissä minis­te­rin erityi­sa­vus­taja. Haluan puolus­taa Suomea, jossa jokai­nen voi uskoa unel­miinsa ja varmis­taa, että kaupun­kien ääni kuuluu.

  219

  Christer
  Schoultz 44 v.

  Startupsijoittaja

  Olen 43 -vuotias halli­tusam­mat­ti­lai­nen ja star­tup­si­joit­taja, jolla on 20 vuoden kansain­vä­li­nen koke­mus rahoi­tusa­lan johto­teh­tä­vistä. Perhee­seeni kuulu vaimo ja viisi lasta.

  220

  Juhana
  Vartiainen 60 v.

  Kansanedustaja, VTT

  Juhana Vartiai­nen, VTT, s. 1958. Kansan­ta­lous­tie­tei­lijä, erityis­osaa­mi­nen: työmark­ki­nat, makro­ta­lous­po­li­tiikka, Pohjois­maat. 1. kauden kansan­edus­taja.

  221

  Maarit
  Vierunen 50 v.

  Sijoituspäällikkö

  Helsin­gin kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen, äiti ja KTM. Terve julki­nen talous takaa toimi­vat palve­lut. Vero­ra­si­tus ei saa kasvaa kohtuut­to­maksi ja julki­sen velan määrä pitää pysyä hallin­nassa.

  222

  Ben
  Zyskowicz 64 v.

  Kansanedustaja

  BZ on toimi­nut 40 vuotta Suomen talou­den, hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den eteen. Hän on ollut mm. perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Hän haluaa jatkaa edus­kun­ta­työ­tään suoma­lais­ten hyväksi.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Helsin­gissä edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista