MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Helsingin vaalipiiri


Lotta
Backlund 38 v.

Head of formats and international sales

Olen Lotta Backlund, 38-vuotias reipas ihmi­nen. Olen libe­raali, urbaani, rati­kalla ajava töölö­läis­por­vari. Haluan tehdä poli­tiik­kaa moder­nisti ja tule­vai­suuso­rien­toi­tu­neesti.

Juha
Hakola 51 v.

Ylikomisario, kaupunginvaltuutettu

Olen 51 -vuotias Helsin­gin polii­sin yliko­mi­sa­rio, kaupun­gin­val­tuu­tettu, avio­mies ja kahden koului­käi­sen tytön isä. Perhee­seemme kuuluu lisäksi Onni -koira. Koulu­tuk­sel­tani olen hallin­to­tie­tei­den mais­teri.

Veera
Hellman 21 v.

Opiskelija, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja

21-vuotias kaup­pa­tie­tei­lijä Hanke­nista. Kärki­tee­mani kampan­jas­sani ovat kestävä talous­po­li­tiikka ja ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen sillä myös tule­ville polville on turvat­tava maapallo jolla elää. Siksi #pallo­hal­tuun.

Atte
Kaleva 40 v.

kapteeni evp.,sotatieteiden maisteri

Arja
Karhuvaara 64 v.

Fysioterapiayrittäjä

4. kauden H:gin kaupun­gin­val­tuu­tettu, Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­nen, kansan­edus­taja 2007-11. Erikois- ja työfy­sio­te­ra­peutti, yo-merko­nomi. Fysio­te­ra­piay­rit­täjä v:sta 1982.

Terhi
Koulumies 47 v.

Valtiotieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu

Olen Helsin­gin ensim­mäi­nen vara­kan­san­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­teen mais­teri sosli­aa­li­po­li­tii­kasta ja kansan­ta­lous­tie­teestä. Perhee­näi­tinä tiedän, mi

Antti
Merilehto 40 v.

yrittäjä, KTM

Olen Antti Meri­lehto. Helsin­ki­läi­nen yrit­täjä, teko­ä­lyn osaaja, koulu­tuk­sel­tani olen kaup­pa­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lusta.

Seija
Muurinen

Terveyst.tri, Dosentti, Sh-Diakonissa, kaupunginvaltuutettu

Toimi­nut kehit­tä­jänä, johta­jana ja tutki­jana ikään­ty­nei­den palve­luissa sekä kansal­li­sissa sote-alan hank­keissa. Nyt yrit­tä­jänä: konsult­tina, tutki­jana.

Mia
Nygård 40 v.

Yrittäjä, ETM

Yksi­lön­va­pau­den puoles­ta­ja­pu­huja ja ympä­ris­töstä välit­tävä talous­li­be­raali. Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Helsin­gin Seudun Ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den HSY:n halli­tuk­sen puheen­joh­taja.

Matias
Pajula 20 v.

Varusmiesliiton puheenjohtaja, varavaltuutettu

Uuden suku­pol­ven edus­taja. Haluan elää Suomessa, jossa yrityk­semme ovat maail­man parhaita torju­maan ilmas­ton­muu­tosta ja jossa jokai­sen suku­pol­ven ääni kuuluu päätök­sen­teossa.

Jenni
Pajunen 38 v.

Kaupunginvaltuutettu, KTM, MA

Kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaup­pa­tie­teen ja EU-poli­tii­kan mais­teri, helsin­ki­läi­nen pienen lapsen äiti. Idea­lis­ti­nen realisti, libe­raali, ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen talous­osaaja, enti­nen maail­man­pank­ki­lai­nen, paluu­muut­taja.

Jaana
Pelkonen 42 v.

VTM, Kansanedustaja

#äiti #kansain­vä­li­nen #yhden­ver­tai­nen #avoin #libe­raali #reilu #helsin­ki­läi­nen

Daniel
Rahman 31 v.

KTM, CEMS, yrittäjä

Olen Daniel Rahman, Integri­fyn perus­taja ja toimi­tus­joh­taja. Olen aktii­vi­nen start-up yrit­täjä ja erityi­sen kiin­nos­tu­nut olen yhteis­kun­nal­li­sesti korkean vaikut­ta­vuu­den hank­keista. Tämän vuoksi pyrin edus­kun­taan.

Wille
Rydman 33 v.

VTM, kansanedustaja

Helsin­ki­läi­nen kansan­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja valtio­tie­tei­den mais­teri. Kaupun­gin­hal­li­tuk­sen ja Pohjois­mai­den neuvos­ton puheen­joh­ta­jis­ton jäse­nen, Kemi­joki Oy:n hallin­to­neu­vos­ton pj ja Helen Oy:n vpj.

Sari
Sarkomaa 53 v.

Kansanedustaja

Kaupun­ki­po­li­tiikko. Rohkea uudis­taja. Parem­man arjen, Helsin­gin ja Suomen raken­taja. Laaduk­kaan koulu­tuk­sen ja kestä­vän talou­den edis­täjä. Kolmen lapsen äiti. Into­hi­moi­nen Itäme­ren suoje­lija, lenk­kei­lijä ja leipoja.

Daniel
Sazonov 25 v.

valtuustoryhmän puheenjohtaja, ministerin erityisavustaja

Olen Daniel Sazo­nov, helsin­ki­läi­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, kokoo­muk­sen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja opetus­mi­nis­te­rin poliit­ti­nen erityi­sa­vus­taja. Minulle poli­tii­kan tärkein tavoite on, että ihmi­set voivat luot­taa asioide

Christer
Schoultz 44 v.

Startupsijoittaja

Olen 43 -vuotias halli­tusam­mat­ti­lai­nen ja star­tup­si­joit­taja, jolla on 20 vuoden kansain­vä­li­nen koke­mus rahoi­tusa­lan johto­teh­tä­vistä. Perhee­seeni kuulu vaimo ja viisi lasta.

Juhana
Vartiainen 60 v.

Kansanedustaja, VTT

Juhana Vartiai­nen, VTT, s. 1958. Kansan­ta­lous­tie­tei­lijä, erityis­osaa­mi­nen: työmark­ki­nat, makro­ta­lous­po­li­tiikka, Pohjois­maat. 1. kauden kansan­edus­taja.

Ben
Zyskowicz 64 v.

Kansanedustaja

BZ on toimi­nut 40 vuotta Suomen talou­den, hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den eteen. Hän on ollut mm. perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Hän haluaa jatkaa edus­kun­ta­työ­tään suoma­lais­ten hyväksi.