MENU
Ehdokaskone: eduskuntavaalit

Valitse vaalipiiri kartalta:

Etsitkö eurovaalien ehdokkaita?

Eurovaali­ehdokkaat

Hämeen vaalipiiri


Marko
Ahtiainen 48 v.

Yritys- ja yhteysmanageri

Palkan­saaja ja yrit­täjä, reser­vin yliluut­nantti. Mark­ki­na­ta­lou­den, yrit­tä­jyy­den, mata­lan tulo- ja yritys­ve­ro­tuk­sen puoles­ta­pu­huja. Vahvis­ta­massa sisäi­sen ja ulkoi­sen turval­li­suu­den resurs­seja.

Milla
Bruneau 46 v.

TV-tuottaja, yritysjohtaja

Milla on Lahden kaupun­gin­val­tuus­ton ensim­mäi­nen nais­pu­heen­joh­taja. Hän on toimi­nut 22 v. yritys­joh­ta­jana tv- ja elokuva-alalla. Koke­muk­si­aan asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den johta­mi­sesta hän hyödyn­tää myös poli­tii­kassa.

Sanni
Grahn-Laasonen 35 v.

Opetusministeri

Kristiina
Hämäläinen 40 v.

Sairaanhoitaja ylempi AMK

40- vuotias perhee­näiti, soteam­mat­ti­lai­nen ja johtava kunta- ja maakun­ta­päät­täjä. Olen rohkea, yhteis­työ­ky­kyi­nen, aktii­vi­nen ja yhteis­kun­taa vastuul­li­sesti uudis­tava. Uuden ajan poli­tiikko.

Timo
Heinonen 44 v.

Kansanedustaja, KM

Maakun­nan mies ja valta­kun­nan vaikut­taja

Kristiina
Joensuu 70 v.

lääketieteen tohtori, erik.lääk., syöpätutkija

Yliop­pi­las 1967. Lääkäri Sveitsi 1975. Pato­lo­gian erikois­lää­käri 1982. Osas­ton­lää­käri 1982-2003, ylilää­käri 2003- 2013. Syöpä­tut­kija Helsin­gin yliopisto 2006 alkaen. Lääke­tie­teen tohtori 2013. Lahden kaupun­gin­valtu

Kalle
Jokinen 57 v.

Kansanedustaja

Helena
Lehkonen 51 v.

Kasvatustieteen tohtori, yrittäjä

Yrit­te­liäi­syys, osaa­mi­nen ja inhi­mil­li­syys ovat arvoja, joilla Suomea ja Hämettä raken­ne­taan. Haluan, että kaikilla suoma­lai­silla on mahdol­li­suus tehdä elämäs­tään oman­nä­köi­nen menes­tys­ta­rina. Suomessa saa tehdä!

Francis
McCarron 40 v.

Vtm, Yrittäjä

Olen 40-vuotias perhee­nisä, yrit­täjä ja koulu­tuk­sel­tani valtio­tie­tei­den mais­teri. Olen tottu­nut kanta­maan vastuuta työnan­ta­jana ja vaati­vissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Päätök­sen­te­koon pitää kyetä vaikeis­sa­kin paikoissa.

Aino
Närkki 62 v.

Johtava elinkeinoasiantuntija, YTM, MBA

Teki­jät on tehty osaa­mi­sesta, koke­muk­sesta ja elämän ymmär­ryk­sestä. Tehdään #yhdessä mahdol­li­suuk­sien Suomi ja hyvin­voiva Häme. Ihmis­ten arki ja yrit­tä­jyys edellä. Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija,YTM,MBA

Hannu
Rahkonen 58 v.

Kapteeni evp

Työ/​sotilasura Puolus­tus­voi­missa. Kaksi krii­sin­hal­lin­tao­pe­raa­tiota SFOR Bosniassa 1997-98 ja ISAF Afga­nis­ta­nissa 2002-03. Kotona vaimo Heli ja lapset Iida 10v sekä Eetu 8v. Lahden KOK valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja.

Ada
Seppälä 19 v.

Liittohallituksen jäsen, kirkkovaltuutettu

19-vuotias vaikut­ta­ja­nuori Heino­lasta. Lukio­lais­ten liit­to­hal­li­tuk­sen ja Heino­lan kirk­ko­val­tuus­ton jäsen.

Kalle
Virtanen 54 v.

Maa- ja metsätalousyrittäjä, everstiluutnantti evp

Mika
Walkamo 56 v.

Yrittäjä

Olen pitkän­lin­jan yrit­täjä ja ollut yli 20 vuotta Vanajan­linna Grou­pin pj:nä.