• FI
 • SV
 • MENU
  Ehdokaskone: eduskuntavaalit

  Hämeen vaalipiiri


  2

  Marko
  Ahtiainen 48 v.

  Yritys- ja yhteysmanageri

  Palkan­saaja ja yrit­täjä, reser­vin yliluut­nantti. Mark­ki­na­ta­lou­den, yrit­tä­jyy­den, mata­lan tulo- ja yritys­ve­ro­tuk­sen puoles­ta­pu­huja. Vahvis­ta­massa sisäi­sen ja ulkoi­sen turval­li­suu­den resurs­seja.

  3

  Milla
  Bruneau 46 v.

  TV-tuottaja, yritysjohtaja

  Milla on Lahden kaupun­gin­val­tuus­ton ensim­mäi­nen nais­pu­heen­joh­taja. Hän on toimi­nut 22 v. yritys­joh­ta­jana tv- ja elokuva-alalla. Koke­muk­si­aan asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den johta­mi­sesta hän hyödyn­tää myös poli­tii­kassa.

  4

  Sanni
  Grahn-Laasonen 35 v.

  Opetusministeri

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja hämä­läi­nen kansan­edus­taja. Valtio­tie­tei­den mais­teri. Viisi­vuo­ti­aan Sylvian äiti ja Artun vaimo. Töissä raken­ta­massa Suomea ja Hämettä, jossa jokai­nen voi luot­taa tule­vai­suu­teen.

  5

  Timo
  Heinonen 44 v.

  Kansanedustaja, KM

  Kansan­edus­taja ja mm. Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan ja puolus­tus­va­lio­kun­nan jäsen. Mukana myös vahvasti urhei­lun ja liikun­nan päätök­sen­teossa.

  6

  Kristiina
  Hämäläinen 40 v.

  Sairaanhoitaja ylempi AMK

  40- vuotias perhee­näiti, soteam­mat­ti­lai­nen ja johtava kunta- ja maakun­ta­päät­täjä. Olen rohkea, yhteis­työ­ky­kyi­nen, aktii­vi­nen ja yhteis­kun­taa vastuul­li­sesti uudis­tava. Uuden ajan poli­tiikko.

  7

  Kristiina
  Joensuu 70 v.

  lääketieteen tohtori, erik.lääk., syöpätutkija

  Yliop­pi­las 1967. Lääkäri Sveitsi 1975. Pato­lo­gian erikois­lää­käri 1982. Osas­ton­lää­käri 1982-2003, ylilää­käri 2003- 2013. Syöpä­tut­kija Helsin­gin yliopisto 2006 alkaen. Lääke­tie­teen tohtori 2013. Lahden kaupun­gin­valtu

  8

  Kalle
  Jokinen 57 v.

  Kansanedustaja

  Kansan­edus­taja, edus­ta­ryh­män puheen­joh­taja, ylikons­taa­peli. Olen ratkai­su­ha­kui­nen polii­tikko haen tulosta mieluum­min raken­taen kuin väitel­len ja kinas­tel­len.

  9

  Helena
  Lehkonen 51 v.

  Kasvatustieteen tohtori, yrittäjä

  Yrit­te­liäi­syys, osaa­mi­nen ja inhi­mil­li­syys ovat arvoja, joilla Suomea ja Hämettä raken­ne­taan. Haluan, että kaikilla suoma­lai­silla on mahdol­li­suus tehdä elämäs­tään oman­nä­köi­nen menes­tys­ta­rina. Suomessa saa tehdä!

  10

  Francis
  McCarron 40 v.

  Vtm, Yrittäjä

  Olen 40-vuotias perhee­nisä, yrit­täjä ja koulu­tuk­sel­tani valtio­tie­tei­den mais­teri. Olen tottu­nut kanta­maan vastuuta työnan­ta­jana ja vaati­vissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Päätök­sen­te­koon pitää kyetä vaikeis­sa­kin paikoissa.

  11

  Aino
  Närkki 62 v.

  Johtava elinkeinoasiantuntija, YTM, MBA

  Teki­jät on tehty osaa­mi­sesta, koke­muk­sesta ja elämän ymmär­ryk­sestä. Tehdään #yhdessä mahdol­li­suuk­sien Suomi ja hyvin­voiva Häme. Ihmis­ten arki ja yrit­tä­jyys edellä. Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija,YTM,MBA

  12

  Hannu
  Rahkonen 59 v.

  Kapteeni evp

  Työ/​sotilasura Puolus­tus­voi­missa. Kaksi krii­sin­hal­lin­tao­pe­raa­tiota SFOR Bosniassa 1997-98 ja ISAF Afga­nis­ta­nissa 2002-03. Kotona vaimo Heli ja lapset Iida 10v sekä Eetu 8v. Lahden KOK valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja.

  13

  Ada
  Seppälä 19 v.

  Liittohallituksen jäsen, kirkkovaltuutettu

  19-vuotias vaik­ut­ta­ja­nu­ori Heino­lasta. Luki­o­lais­ten liit­to­hal­li­tuk­sen ja Heino­lan kirk­ko­valtu­uston jäsen.

  14

  Kalle
  Virtanen 55 v.

  Maa- ja metsätalousyrittäjä, everstiluutnantti evp

  Haluan huoleh­tia maaseu­dun elin­voi­masta, koti­mai­sen ruoan saata­vuu­desta, kansa­lais­ten toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­dosta, vanhus­ten hoidosta, maan­puo­lus­tuk­sen toimin­tae­del­ly­tyk­sistä sekä kansa­kun­tamme tule­vai­suu­desta.

  15

  Mika
  Walkamo 56 v.

  Yrittäjä

  Olen pitkän­lin­jan yrit­täjä ja ollut yli 20 vuotta Vanajan­linna Grou­pin pj:nä.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaat Hämeessä edus­kun­ta­vaa­leissa 2019. Löydä oma ehdok­kaasi! Edus­kun­ta­vaa­lit käydään 14.4.2019 – ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa: 3.–9.4.2019 ja ulko­mailla: 3.–6.4.2019.
  Katso vaalioh­jelma tästä
  Lisää tietoa edus­kun­ta­vaa­leista