• FI
 • SV
 • MENU
  Twiittaa

  Julkai­sut


  Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

  16.04.2019 EU Vaalit

  Pamfletti: Näkö­alo­jen ja tasa-arvois­ten mahdol­li­suuk­sien Suomi

  12.04.2019 Tiedote

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

  11.04.2019 Tiedote

  Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­set kiris­ty­vät maanan­taina – 10 kohdan ohjelma valmis

  Turvallisuus

  Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja

  10.04.2019 Tiedote

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

  09.04.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto

  Mykkä­nen, Talvi­tie ja Vartiai­nen: Työpe­rus­tei­nen maahan­muutto turvaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

  08.04.2019 EU Talous Työ

  Palkasta ja eläk­keistä enem­män käteen

  07.04.2019 Talous Työ

  Kokoo­mus kysyy: Viinit ruoka­kaup­poi­hin?

  06.04.2019 Kysely

  Risikko: Pohjan­maan turval­li­suusuh­kina erityi­sesti huumeet, liikenne ja verkossa tapah­tuva rikol­li­suus

  05.04.2019 Tiedote