Kokoomus.fi / Kokoomus alueellasi / Kokoomus Savo-Karjalassa / Blogi: Sari Raas­sina – Kokoo­muk­sen Raas­sina vastaa keskus­talle: Kokoo­mus uudis­taa Suomea yhdessä kaupun­kien ja kuntien kanssa

Blogi: Sari Raas­sina – Kokoo­muk­sen Raas­sina vastaa keskus­talle: Kokoo­mus uudis­taa Suomea yhdessä kaupun­kien ja kuntien kanssa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Raas­sina vastaa keskus­tan vara­pu­heen­joh­ta­jan Hanna-Kaisa Heik­ki­sen esit­tä­miin väit­tei­siin.

Kokoo­muk­sen eilen julkais­tussa sote-ratkai­sussa lähtö­koh­tana on suoma­lais­ten nopeampi pääsy hoitoon. Tässä tärkein elementti on hoito­ta­kuun paran­ta­mi­nen.

“Keskus­tan kiin­nos­tus kokoo­muk­sen sote-ratkai­suun on poik­keuk­sel­li­sen suurta. Olemme siitä ylpeitä! Kokoo­muk­selle tärkeintä on saada ihmi­set jonoista hoitoon, ei raken­taa uutta hallin­toa. Laaja-alais­ten maakun­tien kaatu­mi­nen perus­tus­la­kion­gel­miin selvästi harmit­taa keskus­taa”, Raas­sina sanoo.

Raas­sina on petty­nyt Heik­ki­sen syytök­siin ja väit­tei­siin.

“Hanna-Kaisa Heik­ki­sen toimin­ta­ta­vat ja väit­teet ylit­tä­vät sopi­vuu­den rajat. Keskusta tuntuu kaata­van petty­myk­sensä laajan maakun­ta­hal­lin­non kaatu­mi­sesta Kokoo­muk­sen niskaan. Kokoo­muk­sesta soten uudis­ta­mi­nen ei jäänyt kiinni. Kun halli­tus­so­vun mukai­nen sote-ratkaisu ei nyt tullut valmiiksi, Kokoo­muk­sella on oikeus ja velvol­li­suus­kin kertoa omat ratkai­sueh­do­tuk­sensa”, Raas­sina sanoo.

“Kokoo­mus tahtoo keskit­tyä ihmis­ten palve­lui­hin. Esitämme, että palve­lut järjes­tä­vät nykyi­set kunnat ja kaupun­git, joita ohja­taan laajem­paan yhteis­työ­hön. Eri puolilla Suomea tarvi­taan erilai­sia ratkai­suja. Tämä ajat­telu on ymmär­retty esimer­kiksi Tans­kassa, joka luopuu maakun­ta­hal­lin­nos­taan vain muuta­mien vuosien koke­muk­sen jälkeen. Maakun­ta­hal­linto on histo­rial­li­nen mammutti, joka ei vastaa tule­vai­suu­den tarpei­siin”, Raas­sina sanoo.

Raas­sina huomaut­taa, että Kokoo­mus ei ole ratkai­sunsa kanssa yksin. Lukui­sat kaupun­git ja kunnat ympäri Suomen ovat otta­neet saman lähtö­koh­dan palve­lui­den uudis­ta­mi­seen. Kokoo­muk­sen tavoin nämä kaupun­git eivät halua luoda uutta hallin­toa, järjes­tää uusia vaaleja tai kerätä uusia veroja.

“Luotamme kuntien ja kaupun­kien kykyyn toimia suoma­lais­ten parhaaksi. Uuden vero­ta­son eli maakun­ta­ve­ron raken­ta­mi­nen Suomeen olisi äärim­mäi­sen raskas ja pitkä prosessi. Suoma­lai­set eivät halua uusia vaaleja tai hallin­to­vir­koja maakun­tiin. Odot­te­lua järke­väm­pää on edetä nopeasti ja ryhtyä paran­ta­maan palve­lui­den saata­vuutta ja laatua. Kokoo­muk­sen ratkai­suilla saadaan konkreet­ti­sia tulok­sia nopeasti”, Raas­sina sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.10.2019

Ville Blom järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi

Puolue­joh­don avus­ta­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä vuodesta 2016 työs­ken­nel­lyt Ville Blom, 25, on siir­ty­nyt Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Järjes­tö­koor­di­naat­to­rin toimen­ku­vaan kuulu­vat mm.

24.10.2019

Blogi: Timo Elo – Fago­tista Figa­ron häihin

Fagotti on puhal­lin­soi­tin, kertoi Trivial Pursui­tin vastaus­kortti vuosia sitten. Peli­ka­ve­rini tulkitsi vastauk­seni vääräksi: voitto jäi saamatta ja väli­rikko oli lähellä.

24.10.2019

Blogi: Miia Eske­li­nen-Finger­roos – Maahan­muu­tosta ja tasa-arvosta

Hyvää nais­ten­päi­vää! Sen sijaan, että kertai­sin, miksi ja millä perus­teilla naisen euro on 0,80 euroa (kyseessä on kuiten­kin tärkeä asia