Kokoomus.fi / Kokoomus alueellasi / Kokoomus Savo-Karjalassa / Blogi: Miia Eske­li­nen-Finger­roos – Maahan­muu­tosta ja tasa-arvosta

Blogi: Miia Eske­li­nen-Finger­roos – Maahan­muu­tosta ja tasa-arvosta

Julkaistu:

Hyvää nais­ten­päi­vää! Sen sijaan, että kertai­sin, miksi ja millä perus­teilla naisen euro on 0,80 euroa (kyseessä on kuiten­kin tärkeä asia ja siitä voi lukea vaikka täältä), ajat­te­lin nostaa keski­öön tärkeän näkö­kul­man naiseu­desta.

Maahan­muu­ton sekä nais­ten aseman onnis­tu­neessa kotout­ta­mi­sessa. Onko suoma­lai­nen yhteis­kunta tasa-arvoi­nen? Ei varmas­ti­kaan täysin, mutta hyvällä tolalla meillä asiat täällä on.

Nais­ten aseman kohen­ta­mi­nen on kotou­tu­mi­sen edel­ly­tys

Nais­ten asemaa paran­ta­malla voidaan tehok­kaim­min torjua toisen suku­pol­ven maahan­muut­ta­jien keskuu­dessa sikiä­viä eriy­ty­mi­sen, syrjäy­ty­mi­sen sekä epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den tunteita. Mitä enem­män mahdol­lis­tamme eris­täy­ty­mistä, mitä enem­män annamme tilaa yhtei­söille eriy­tyä omaksi kult­tuu­rik­seen kult­tuu­rimme sisään, sitä vahvem­min tuemme syrjäy­ty­mistä. Siinä missä muual­la­kin, myös maahan­muut­ta­jien keskuu­dessa syrjäy­ty­mi­nen luo ongel­mia yhtei­sö­ta­solla ja vaikeut­taa pitkän aika­vä­lin kotou­tu­mista.

Tasa-arvo kult­tuu­rimme kivi­jal­kana

Aivan liian vähän on keskus­teltu siitä, miten saada sodan jaloista saapu­neet naiset ja lapset osaksi suoma­laista, tasa-arvoista yhteis­kun­taa arvok­kaina yksi­löinä, joilla on omat oikeu­det ja joita ei ole sidottu suvun miehiin millään tavalla.

Suoma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion yksi perim­mäi­sistä arvoista on tasa-arvo. Siksipä nais­ten tasa-arvoi­sen aseman takaa­mi­nen maahan­muut­ta­jien keskuu­dessa on nostet­tava vahvem­min keskus­te­luun – erityi­sesti puhut­taessa huma­ni­tää­ri­sen avun haki­joista, joista monet tule­vat hyvin erilai­sesta kult­tuu­ri­taus­tasta. Kult­tuu­rista, jossa naisen asema ei ole kummoi­nen.

Ylpeästi isän­maal­li­nen

Meidän on otet­tava tiukem­min vastuul­lemme nais­ten aseman paran­ta­mi­nen maahan­muut­ta­jien keskuu­dessa. Tämä on kult­tuu­rimme perusta ja arvo, josta meidän on voitava pitää kiinni. Meidän on pidet­tävä huoli siitä, että maahamme turvaan pääs­seet ihmi­set pääse­vät kiinni turval­li­seen yhteis­kun­taamme ja osaksi suoma­laista yhtei­söä suku­puo­lesta riip­pu­matta. Myös vieraista kult­tuu­reista tulleet nuoret ansait­se­vat oikeu­den valita millai­sen tule­vai­suu­den itsel­leen raken­ta­vat – olivatpa sitten tyttöjä tai poikia.

Suomessa tulee jatkos­sa­kin tarjota mahdol­li­suuk­sia heille, jotka mahdol­li­suuk­siin halua­vat tart­tua, tiiviinä osana yhteis­kun­taamme.

Miehet ja naiset – yhtä tasa-arvoi­sina Suomessa, taus­taan katso­matta.

PS. Toinen tarina onkin sitten osaa­jien rekry­toi­mi­nen ja nais­ten asema veto­voi­mai­suu­den kehit­tä­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.10.2019

Ville Blom järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi

Puolue­joh­don avus­ta­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä vuodesta 2016 työs­ken­nel­lyt Ville Blom, 25, on siir­ty­nyt Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Järjes­tö­koor­di­naat­to­rin toimen­ku­vaan kuulu­vat mm.

24.10.2019

Blogi: Timo Elo – Fago­tista Figa­ron häihin

Fagotti on puhal­lin­soi­tin, kertoi Trivial Pursui­tin vastaus­kortti vuosia sitten. Peli­ka­ve­rini tulkitsi vastauk­seni vääräksi: voitto jäi saamatta ja väli­rikko oli lähellä.

24.10.2019

Blogi: Sari Raas­sina – Kokoo­muk­sen Raas­sina vastaa keskus­talle: Kokoo­mus uudis­taa Suomea yhdessä kaupun­kien ja kuntien kanssa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Raas­sina vastaa keskus­tan vara­pu­heen­joh­ta­jan Hanna-Kaisa Heik­ki­sen esit­tä­miin väit­tei­siin. Kokoo­muk­sen eilen julkais­tussa sote-ratkai­­sussa lähtö­koh­tana on suoma­lais­ten