Kokoomus.fi / Kokoomus alueellasi / Kokoomus Savo-Karjalassa / Blogi: Heli Hjälm – Kuinka hyvin­voin­tie­roja kaven­ne­taan lasten liikun­nan avulla

Blogi: Heli Hjälm – Kuinka hyvin­voin­tie­roja kaven­ne­taan lasten liikun­nan avulla

Julkaistu:

Lasten liikun­nalla on tutki­mus­ten mukaan suuri merki­tys kansan­ter­vey­den ja -talou­den kannalta.

Siksi lasten liikun­ta­har­ras­tus­ten tuke­mi­nen on tärkeää, ja sitä tulee järjes­tää mahdol­li­sim­man laajalle joukolle mata­lan kynnyk­sen peri­aat­teella.

Helpoin ratkaisu on järjes­tää lapsille ja nuorille liikun­ta­har­ras­tuk­sia heti koulu­päi­vien päät­teeksi kouluilla. Näin vähen­ne­tään lasten yksi­näi­syyttä ilta­päi­vissä huol­ta­jien ollessa vielä töissä. Kouluille on myös helppo jäädä harras­ta­maan. Ilta­päi­vän liikun­ta­ker­hot vapaut­ta­vat lasten ja nuor­ten iltoi­hin lisää aikaa vietet­tä­väksi perheen ja kave­rei­den kanssa. Lisäksi vanhem­pien kyydi­tys­rumba vähe­nee, ja sillä on jopa ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Monet urhei­luseu­ro­jen ja laji­liit­to­jen tarjoa­mat harras­tuk­set ovat kalliita, eten­kin jos kyse on kilpaur­hei­lusta ja tarvi­taan erityi­siä varus­teita, olosuh­teita tai valmen­nusta. Koulu­jen liikun­ta­ker­hot tuovat mahdol­li­suu­den edul­li­seen harras­tus­poh­jai­seen liik­ku­mi­seen.

Kunta saa valtio­no­suutta perus­o­pe­tus­lain mukai­sen aamu- ja ilta­päivä kerho­toi­min­nan järjes­tä­mi­seen, ja toimin­taan osal­lis­tu­mi­sesta voidaan periä kohtuul­li­sia asia­kas­mak­suja. Raha ei kuiten­kaan saa olla este lapsen harras­tuk­sen aloit­ta­mi­selle. Viime kunta­vaa­leissa Kokoo­mus nosti yhdeksi keskei­seksi teemaksi lasten ja nuor­ten harras­tus­ta­kuun, jonka tavoit­teena oli tarjota jokai­selle vähin­tään yksi harras­tus. Tämä ei ole mahdo­ton teko. Avaa­malla koulu­jen salit ilta­päi­vi­sin liikun­nalle edis­tämme lasten hyvin­voin­tia ja tasa-arvoi­suutta yhteis­kun­nassa sekä ennal­taeh­käi­semme mm. tuki- ja liikun­tae­lin­sai­rauk­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.10.2019

Ville Blom järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi

Puolue­joh­don avus­ta­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä vuodesta 2016 työs­ken­nel­lyt Ville Blom, 25, on siir­ty­nyt Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Järjes­tö­koor­di­naat­to­rin toimen­ku­vaan kuulu­vat mm.

24.10.2019

Blogi: Timo Elo – Fago­tista Figa­ron häihin

Fagotti on puhal­lin­soi­tin, kertoi Trivial Pursui­tin vastaus­kortti vuosia sitten. Peli­ka­ve­rini tulkitsi vastauk­seni vääräksi: voitto jäi saamatta ja väli­rikko oli lähellä.

24.10.2019

Blogi: Sari Raas­sina – Kokoo­muk­sen Raas­sina vastaa keskus­talle: Kokoo­mus uudis­taa Suomea yhdessä kaupun­kien ja kuntien kanssa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Raas­sina vastaa keskus­tan vara­pu­heen­joh­ta­jan Hanna-Kaisa Heik­ki­sen esit­tä­miin väit­tei­siin. Kokoo­muk­sen eilen julkais­tussa sote-ratkai­­sussa lähtö­koh­tana on suoma­lais­ten