Kokoomus.fi / Kokoomus alueellasi / Kokoomus Savo-Karjalassa / Blogi: Arttu Pöyhö­nen – Sote 2.0

Blogi: Arttu Pöyhö­nen – Sote 2.0

Julkaistu:

Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tus ei toden­nä­köi­sim­min tule etene­mään tämän vaali­kau­den aikana, johtuen muuta­masta seikasta.

Mediassa uuti­soi­tiin varsin tuoreesti terveys­pal­ve­lui­den laatu­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sestä, mikä tullee viemään vuosia. Ensin­nä­kin aiotun kaltai­sen valin­nan­va­paus­jär­jes­tel­män käyt­töön­otto ilman asial­lista laatu­re­kis­te­riä on kuin perä edellä puuhun kiipeä­mistä. Toisaalta itse uskon, että aukot­to­mia laatu­kri­tee­reitä on vaikea ylipää­tään luoda tervey­den­huol­lon erityis­piir­tei­den vuoksi.

Uskon erit­täin vahvasti mark­ki­na­ta­lou­den kykyyn yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­sessä, mutta poik­keus vahvis­taa sään­nön ja tämä poik­keus on tervey­den­huolto. Suomen tervey­den­huol­lon mark­ki­nat ovat liian pienet aidon kilpai­lun hyödyille ja maamme maan­tie­teel­li­set erityis­piir­teet vääris­tä­vät mark­ki­noita. Palve­lui­den järjes­tä­mi­nen tietyillä alueilla ilman eril­listä tuki­jär­jes­tel­mää on mahdo­tonta. Tästä syystä EU-noti­fioin­tia aiotulle uudis­tuk­selle ei toden­nä­köi­sim­min heltiäisi.

Kapi­taa­tio eli henki­lö­pe­rus­tei­nen ”katto­hinta” on erin­omai­nen pyrki­mys rajoit­taa tervey­den­huol­lon kustan­nuk­sia ja samalla siir­tyä tarve­pe­rus­tei­sesta rahoi­tuk­sesta budjet­tioh­jat­tuun rahoi­tuk­seen. Kuiten­kin kapi­taa­tion tulisi käsit­tää sekä perus­ter­vey­den­huol­lon että erikois­sai­raan­hoi­don kustan­nuk­set, mikä varmis­taisi em. taso­jen inte­graa­tion ja samalla poti­lai­den hoidon jatku­vuu­den. Samalla tuot­ta­jille syntyisi motiivi hoitaa poti­laat mahdol­li­sim­man lähellä sote-keskusta, mikä sääs­täisi kustan­nuk­sia. Tietysti tämä­kin vaih­toehto vaatisi lääke­tie­teel­lis­ten perus­tei­den valvon­taa, ettei synny turhien tutki­mus­ten ja hoito­jen motii­via. Itse­kin olen kriti­soi­nut erikois­sai­raan­hoi­don valin­nan­va­pautta eril­li­senä. Toisaalta voidaanko palve­lu­ko­ko­nai­suu­den valin­nan yhtey­dessä puhua aidosta valin­nan­va­pau­desta, onko siinä järkeä?

18 maku-sote aluetta on liikaa. Yhden maakun­nan väki­luku on karkeasti lasket­tuna 300 000. Jos puhu­taan sairauk­sien ilmaan­tu­vuu­den ja rahoi­tuk­sen suhteesta, niin tilas­tol­li­nen vaih­telu saa aikaan maakun­tien krii­si­me­net­te­lyitä ja yhdis­tä­mi­siä. Näin ollen 5 aluetta ERVA-aluei­den pohjalta olisi paras kuten asian­tun­ti­jat aiem­min ehdot­ti­vat. Tämä kuiten­kin todet­tiin siis kunnal­lista demo­kra­tiaa heiken­tä­väksi, mitä itse en käsitä: Eikö maakun­ta­kin pyöri keskuk­sensa ehdoilla?

Nykyi­sen sote-aihion parhaat hedel­mät ovat perus­ter­vey­den­huol­lon vahvis­ta­mi­nen ja rahoi­tuk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­nen. Nämä tehdään kuiten­kin liian suurin poliit­ti­sin kompro­mis­sein, eikä niiden saavut­ta­mi­nen mieles­täni ole erityi­nen suori­tus. Erityi­sesti itse olen huolis­sani tiet­ty­jen erikois­sai­raan­hoi­don alojen osaa­jien määrästä ja jakau­tu­mi­sesta. Osaa­ja­pula tulee luomaan pako­tet­tuja alueel­li­sia kartel­leja, mikä on kilpai­lun irvi­kuva. Toden­nä­köi­sim­min tervey­den­huolto tulee siir­ty­mään vakuu­tus­poh­jai­seen suun­taan, tuli sotea tai ei, sillä juuri vakuu­tus­poh­jai­suus yhdis­tää hoito­ket­juja kuten sote-järjes­tel­män­kin tulisi tehdä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.10.2019

Ville Blom järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi

Puolue­joh­don avus­ta­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä vuodesta 2016 työs­ken­nel­lyt Ville Blom, 25, on siir­ty­nyt Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen järjes­tö­koor­di­naat­to­riksi. Järjes­tö­koor­di­naat­to­rin toimen­ku­vaan kuulu­vat mm.

24.10.2019

Blogi: Heli Hjälm – Kuinka hyvin­voin­tie­roja kaven­ne­taan lasten liikun­nan avulla

Lasten liikun­nalla on tutki­mus­ten mukaan suuri merki­tys kansan­ter­vey­den ja -talou­den kannalta. Siksi lasten liikun­ta­har­ras­tus­ten tuke­mi­nen on tärkeää, ja sitä tulee

24.10.2019

Blogi: Sari Raas­sina – Kokoo­muk­sen Raas­sina vastaa keskus­talle: Kokoo­mus uudis­taa Suomea yhdessä kaupun­kien ja kuntien kanssa

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Raas­sina vastaa keskus­tan vara­pu­heen­joh­ta­jan Hanna-Kaisa Heik­ki­sen esit­tä­miin väit­tei­siin. Kokoo­muk­sen eilen julkais­tussa sote-ratkai­­sussa lähtö­koh­tana on suoma­lais­ten