TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kuntaa” – kokoomus.fi
MENU
TET-harjoittelija_kokoomus
TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kuntaa”

TET-harjoit­te­lussa puolue­toi­mis­tolla: “Minä osana yhteis­kuntaa”

Julkaistu: 8.10.18 Kokoomus

Ysiluok­ka­lainen Arseny teki puolue­toi­mis­tolle ja Kokoo­mus­nuorten keskus­toi­mis­tolle TET-harjoit­te­lunsa. Vanhempana hän haluaa tehdä töitä politiikan parissa ja parantaa Suomen talou­del­lista tilan­netta entisestään. Arseny kirjoitti TET:insä yhtey­dessä blogi­tekstin siitä, miltä maailma ja tulevaisuus ysiluok­ka­laisen silmin näyttää.

Minä osana yhteis­kuntaa

“Olen Arseny Belenichev ja olen kotoisin Venäjältä. Olin juuri täyttänyt neljä, kun minä ja äitini muutimme Suomeen isäni luokse. Suomessa olen asunut aina Uudenmaan alueella ja asun tälläkin hetkellä Vantaalla. Käyn koulua Kulos­aaren Yhteis­kou­lussa ja vapaa-ajallani harrastan jalka­palloa ja muuta ikäluo­kalleni tyypil­listä touhua. Olen muutenkin tavalla tai toisella tyypil­linen 15-vuotias teini, mutta näkemykseni eroavat varmasti monista muista ikäisistäni.

Olen tyyty­väinen Suomen tilan­teeseen, sillä kannatan vapautta ja itsenäi­syyttä.

Minua kiinnostaa politiikka ja tietenkin minulla on oma näkemykseni siitä, miten asioiden kuuluu olla. Olen kuitenkin tyyty­väinen Suomen tilan­teeseen, sillä kannatan vapautta ja itsenäi­syyttä. Mielestäni omat asiat pitää hoitaa itse, eikä antaa yhteis­kunnan hoitaa niitä. Tarkemmin olen vapaan kaupan ja libera­lismin kannalla, joten juuri kokoomus tuntuu mahdol­li­simman sopivalta puolu­eelta minulle.

No mitä jos mietitään minun ikäisteni mieli­pi­teitä ja ajatuksia yhteis­kun­nasta? No suurin osa minulle tutuista nuorista ei ole vielä päättänyt, minkä kannalla on tai ei halua kertoa sitä ehkä epävar­muuden vuoksi. Ne, joilla on oma mielipide, ovat yleensä luonnon säästä­misen ja rauhan puolesta, sillä tämä on noussut trendiksi lähiai­koina. Esimer­kiksi usein yhteis­kun­taopin tunneilla mieli­piteet ovat erittäin… no sanoisin, että vihreitä, eli juurikin ihmis- ja eläinoi­keus­pai­not­teisia. Myös koulun projek­tiaiheet, jotka koskevat näitä teemoja, ovat suosittuja. Olen myös tavannut nuoria, joilla on saman­tyyp­pinen kanta kuin minulla. Vasem­mis­to­laisia tai vasem­mis­to­mai­sesti ajatte­levia en ole juurikaan tavannut.

Nykynuoret ovat luonnon säästä­misen ja rauhan puolesta.

Kaikkien keskus­te­luai­heiden lomasta löytyy silti yksi yhteinen melkein kaikkia kiinnostava aihe, tulevaisuus ja jatko-opinnot. Usein monia askar­ruttaa, kun ei tiedetä minne lukioon tai ammat­ti­kouluun menee, ja mikä tulevai­suuden ammatti on, siksi aiheesta keskus­tellaan paljon ja saadaan mahdol­li­sesti vinkkiä kaverilta minne mennä. Vaikka keskus­telun aihe on yhteinen ja kaikkia koskeva, silti halut ja mieli­piteet ovat aivan erilaisia. Esimer­kiksi joku voi haluta raksa­mie­heksi ja toinen presi­den­tiksi. Se ei ole kuitenkaan huono asia, enemmänkin hieno asia, sillä keskus­tel­lessa pääsee kuulemaan toisten mieli­pi­teitä ja ymmär­tämään kaverin sisäistä maailmaa enemmän.”

 

Keskus­tel­lessa pääsee kuulemaan toisten mieli­pi­teitä ja ymmär­tämään kaverin sisäistä maailmaa enemmän.

 

Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­lijat pääsevät YTHS:n piiriin

Julkaistu: 25.9.18 Terveys

Kokoo­muksen kansan­edustaja Sari Sarkomaa iloitsee Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiö YTHS:n palve­luiden laajen­ta­mi­sesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille.

Sarkomaan mukaan tässä täyttyvät kokoo­muksen ja opiske­li­ja­jär­jes­töjen pitkä­ai­kaiset tavoitteet. Kaikille yhteinen YTHS tuo korkea­kou­luo­pis­ke­lijat viimein tasa-arvoiseen asemaan opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa. Valtio­neu­vosto on hyväk­synyt lakie­si­tyksen syyskuussa ja eduskunnan lähete­kes­kustelu pidetään syyskuun lopulla.

YTHS:n palvelut on suunni­teltu opiske­li­joiden tarpeita ajatellen.

”YTHS:n palvelut tavoit­tavat opiske­lijat hyvin ja ne on suunni­teltu opiske­li­joiden tarpeita ajatellen. YTHS:n työ on vaikut­tavaa ja parantaa opiske­li­joiden hyvin­vointia. On jo aika, että myös ammat­ti­kor­kea­kou­luissa opiske­levat pääsevät YTHS:n palve­luiden piiriin”, Sarkomaa sanoo.

Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön suurin etu on se, että siellä on paras opiske­li­joiden terveyden edistä­mistä koskeva osaaminen. YTHS kerää ajankoh­taista tietoa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden tervey­den­ti­lasta sekä esimer­kiksi liikuntaa, mielen­ter­veyttä ja alkoho­lin­käyttöä koske­vista tottu­muk­sista. Sarkomaan mukaan YTHS tuntee hyvin opiske­li­joiden tervey­son­gelmat sekä erityis­piirteet ja kykenee vastaamaan opiske­li­joiden palve­lu­tar­peeseen tehok­kaammin kuin julkinen tervey­den­huolto. Sarkomaa kannustaa YTHS:ää entistä vahvempaan tervey­de­ne­dis­tä­miseen.

Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä.

”Korkea­kou­luo­pis­ke­lijat ovat Suomen tulevai­suuden osaajia. Heidän työ- ja opiske­lu­ky­vystään huoleh­ti­minen, kohden­netut palvelut ja oikea-aikainen hoitoon pääsy ovat valtavan tärkeitä asioita koko kansa­kun­nalle. Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä. YTHS on osoit­tau­tunut tässä erinomai­seksi toimi­jaksi.”

Sarkomaa toteaa, että kokoomus on urakoinut yhdessä yliop­pilas- ja opiske­li­ja­kuntien kanssa YTHS:n palve­luiden laajen­ta­misen puolesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Tähän mennessä AMK-opiske­li­joiden tervey­den­huolto on ollut kuntien vastuulla ja palve­luissa on ollut paikoin suuriakin paikka­kun­ta­koh­taisia eroja. Erityisen tyyty­väinen Sarkomaa on halli­tuksen esityk­sessä rahoi­tus­rat­kaisuun, joka turvaa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden yhden­ver­taiset palvelut.  Sarkomaa pitää tärkeänä, että kaikki pääsevät palve­luissa samalle viivalle.

Lisätietoja
Sari Sarkomaa
kansan­edustaja

+358 505113033

Haemme lisää muske­leita kokoo­muksen some-tiimiin

Julkaistu: 28.8.18 Rekry-uutisia

Haistatko somen nousevat trendit jo etukäteen? Haluatko oppia alati lisää algoritmien saloista? Kirjoi­tatko kipakkaa tekstiä? Oletko vuoro­vai­kut­ta­misen velho ja osaat perus­tella näkökulmasi?

Tule meille kokoo­muksen puolue­toi­mis­tolle tekemään Pette­ristä päämi­nis­teriä ja kokoo­muk­sesta Suomen suurinta puoluetta – ainut­laa­tuiseen kolmen vaalin putkeen!

Olet osa mainiota viestin­tä­pop­poo­tamme, ja tehtä­viisi kuuluu some-sisäl­töjen ideointi ja toteutus, tiedonhaku sekä vuoro­vai­kut­ta­minen digimaa­il­massa. Työn sisältöä haluamme kernaasti muokata osaamisesi perus­teella.

Haemme osaajia, joilta löytyy intohimoa somea ja kirjoit­ta­mista kohtaan, sinnikäs asenne ja terävä kynä. Oikea­kie­lisyys, kokoo­mus­lainen arvomaailma ja rautainen asiakas­pal­ve­lua­senne ovat näissä hommissa timanttia. Ruotsin kielen taidosta on etua. Meitä kiinnos­tavat kaiken­laiset osaajat kaiken­lai­sista taustoista, joten nakkaa hakemusta tulemaan, mikäli politiikka ja digivies­tintä kiinnos­tavat!

Työsuhde on määrä­ai­kainen touko­kuuhun 2019 asti ja sisältää säännöl­li­sesti ilta- ja viikon­lop­pu­töitä. Aloitus on mahdol­li­simman pian, mutta mielellään viimeistään lokakuussa. Työpaikkana on puolue­toi­mis­tomme Helsingin Kampissa.

Lähetä vapaa­muo­toinen hakemuksesi palkka­toi­veineen ja CV:si mahdol­li­simman pian puolue­toi­miston somestrategi Janinalle: janina.haapaniemi@kokoomus.fi. Hakuaika päättyy 12.9.2018, mutta käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana. Lisätietoja voit myös soitella tai whatsap­pailla suoraan Janinalta numerosta 050 340 2474.

Liitäthän hakemuk­seesi kuvakaap­pauksen tai linkin kahdesta tai kolmesta tekemästäsi some-päivi­tyk­sestä, jotka ovat mielestäsi olleet erityisen mainioita. Päivitys voi olla omasi tai joltakin muulta hallin­noi­maltasi tililtä. Erittele myös, mitkä seikat mielestäsi tekevät päivi­tyk­sestä erityisen hyvän. Sisällön ei tarvitse olla poliit­tinen.

 


Kokoomus.fi