Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!” – kokoomus.fi
MENU
Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!”

Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!”

Julkaistu: 1.8.18 Senioriverkosto, Verkostoblogit

Meitä eläkei­käisiä on Suomessa jo liki 1.5 miljoonaa. Meitä evästetään usein kohte­li­aasti vetäy­tymään kehotuksin: ”mitä sinä nyt enää, nauti elämästä ja anna nuorempien huolehtia maail­man­me­nosta.” Ihan pikku­asioihin ei enää jaksakaan kantaa ottaa, mutta kyllä ikäih­mis­tenkin kokemus ja siihen pohjaavat mieli­piteet raken­tavat yhteis­kuntaa. Siksi on hyvä, että jaksamme niin kauan kuin voima­varoja riittää kiinnostua ympäröi­västä elämästä.

Huoles­tut­ta­vampaa on se, että aktiivi-ikäisetkin vetäy­tyvät itseäänkin koske­vista asioista. Monet sanovat, etteivät jaksa kiinnostua sotesta. Ei se oikein aukenekaan, ja maakun­ta­hal­linto innostaa vielä vähemmän. Mutta jos lainsää­dän­nöstä demokraat­ti­sesti päätetään, on selvää, että valuvikoja jää ja juuri siksi on tärkeätä seurata ja ottaa kantaa nyt ja mahdol­lisen toteu­tuk­senkin jälkeen.

Meistä monet ovat petty­neitä evanke­lis­lu­te­ri­laisen kirkon jähmeään päätök­sen­tekoon ja siihen, että kirkko ei pysty seuraamaan demokraat­ti­sesti päätettyä lainsää­däntöä. Mutta oikea tapa ei ole jättää kirkkoa, vaan aktivoitua kiireh­timään uudis­tu­mista! Irlan­ti­laiset osoit­tivat abort­tilain käsit­te­lyssä, että sitkeä ihmisoi­keuksien esilläpito saa lopulta enemmistön kanna­tuksen.

Digipal­velut tuntuvat monista ikäih­mi­sistä ylipää­se­mät­tömän vaikeilta ja siksi on suuri kiusaus luovuttaa. Mutta jos suinkin voima­varoja riittää, kannattaa sukeltaa rohkeasti siihenkin maailmaan ja hyödyntää saata­villa olevat edut. On nuorem­pienkin etu rakentaa riittävän yksin­ker­taisia sovel­lu­tuksia, jotka ovat vanhem­mankin väestön käytet­tä­vissä. Tilanne ei parane sillä, että tämän päivän vanhusi­kä­polvi poistuu. Kehitys on niin nopeaa, että tämän päivän nuoretkin saattavat olla aikanaan digium­mikkoja.
Ei siis kannata liittyä vetäy­tyjiin!

Kirjoittaja: Eva-Riitta Siitonen

Verkos­tojen vastuu­hen­kilöt kaudelle 2018-2020

Julkaistu: 15.6.18 Ohjelmatyö

Tiedote puolue­hal­li­tuksen päätök­sistä

Puolue­hal­litus on puolue­ko­kous­vii­kon­loppuna pitämässään kokouk­sessa nimennyt Kokoo­muksen ohjel­matyön verkos­toille puheen­joh­tajat ja sihteerit.

Verkos­tojen tehtävänä on toimek­sian­toihin perustuen sekä oma-aloit­tei­sesti valmis­tella puolu­eelle ehdotuksia keskus­te­lu­na­vauk­siksi ja kanna­no­toiksi ja laatia fakta­muis­tioita päätök­senteon tueksi. Ne myös järjes­tävät keskus­te­lu­ti­lai­suuksia, seminaareja ja vierailuja sekä muita tapah­tumia tehtä­vä­alu­eensa aiheisiin liittyen.

Kuka tahansa Kokoo­muksen jäsen voi ilmoit­tautua mukaan verkos­toihin. Tämä tapahtuu kirjau­tu­malla omille jäsen­si­vuille ja valit­se­malla sieltä ne verkostot, joissa haluaa olla mukana.

Verkos­tojen vastuu­hen­kilöt alkavalla kaksi­vuo­tis­kau­della ovat:

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Sari Multala
Puheen­johtaja: Heli Harrikari (UUSI)
Puheen­johtaja: Juho Kärkkäinen (UUSI)
Sihteeri: Santeri Lohi (UUSI)

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Mia Laiho
Puheen­johtaja: Piia Kurki
Puheen­johtaja: Pia Hytönen (UUSI)
Sihteeri: Joel Kontiainen

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Ilkka Kanerva
Puheen­johtaja: Matti Niskanen
Sihteeri: Tuomas Aho (UUSI)

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Saara-Sofia Sirén
Puheen­johtaja: Maija Uusi-Oukari
Puheen­johtaja: Samuel Tammekann (UUSI)
Sihteeri: Santeri Vuori (UUSI)

Talous­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Jussi Koskinen
Puheen­johtaja: Harri Jaskari
Puheen­johtaja: Ari Martonen
Sihteeri: Sakari Pääkkö

Elinkei­no­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Eero Suutari
Puheen­johtaja: Tuomas Telkkä
Puheen­johtaja: Nico Siltanen (UUSI)
Sihteeri: Maijas­tiina Arvola (UUSI)

Työelä­mä­ver­kosto

Puheen­johtaja: Juhana Vartiainen
Puheen­johtaja: Jaana Meklin
Puheen­johtaja: Jaana Laitinen-Pesola
Sihteeri: Mika Haapsaari

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto

Puheen­johtaja: Jaana Pelkonen
Puheen­johtaja: Sari Rautio (UUSI)
Sihteeri: Eelis Loikkanen (UUSI)

Maaseu­tu­val­tuus­kunta (maaseu­tu­po­li­tiikan verkostona)

Puheen­johtaja: Janne Sankelo
Varapu­heen­johtaja: Heikki Autto
Varapu­heen­johtaja: Marko Mäki-Hakola

Senio­ri­ver­kosto

Puheen­johtaja: Markku Eestilä
Sihteeri: Lenita Ketola

Järjes­tö­toi­minnan verkosto

Puheen­johtaja: Leena Zittling
Puheen­johtaja: Riina Aspila
Sihteeri: Malviina Heinä (UUSI)


Kokoomus.fi