Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Politiikka

15.3.2013

Virk­ku­nen: Koulu­tuk­sesta vien­ti­valtti

Koulu­tus on yksi maail­man nopeim­min kasva­via sekto­reita. Vuonna 2000 korkea­kou­luissa opis­keli noin 100 miljoo­naa henki­löä ja vuonna 2010 määrä oli

15.3.2013

Viro­lai­nen: Tehok­kaita kannus­teita suoma­lai­selle työlle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kannus­ta­vuutta suoma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ja tehoa työl­li­syys­ko­kei­lui­hin. Viro­lai­sen mukaan monet tutki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat kannus­ta­vuu­den olevan aivan keskei­nen

13.3.2013

Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kannus­taa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­ta­viin ja lisää­viin ratkai­sui­hin. Orpon mukaan työlinja vaatii päätök­siä monilla

28.2.2013

Keinoja kestä­vän talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen

Halli­tus arvioi puoli­­väli-istun­­nos­­saan 28.2.2013 halli­tus­oh­jel­man toteu­tu­mi­sen sekä Suomen talou­den tilan­netta. Kriit­ti­sim­mät uusia lisä­pää­tök­siä vaati­vat halli­tus­oh­jel­man tavoit­teet liit­ty­vät talous­kas­vuun, työl­li­syy­teen sekä

14.2.2013

Jyrki Katai­sen video­blogi: EU:n seit­se­män vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Suomella oli neuvot­te­luissa kolme omaa tavoi­tetta, jotka saavu­tet­tiin hyvin. Halusimme laskea budje­tin koko­nais­ta­soa, turvata maaseu­dun kehit­tä­mi­sen rahat ja pitää huolta

13.2.2013

Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

“Kymnaa­si­ra­kenne elää edel­leen vahvana vaikka ympä­röivä maailma koos­tuu tieto­yh­teis­kun­nasta. Me haluamme uudis­taa lukion siten, että se antaa opis­ke­li­joille eväät jatko-opin­­toi­­hin

12.2.2013

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2013

Suomi on tien­haa­rassa. Meillä on valit­ta­vana joko hitaan näivet­ty­mi­sen ja laske­van elin­ta­son tie tai rohkean uudis­tu­mi­sen ja uusien menes­tys­te­ki­jöi­den tie.

9.2.2013

Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Suuren valio­kun­nan jäsen Lenita Toivakka kiit­te­lee EU:n rahoi­tus­rat­kai­sua. ?Tärkeintä on, että ratkaisu on Suomen kannalta hyvä

1.2.2013

MEP Petri Sarva­maan tervei­set euro­par­la­men­tista

Näiden viik­ko­jen kolme tärkeintä tapah­tu­maa Suoma­lais­ten kannalta ovat maata­lous­po­li­tii­kan äänes­tyk­set parla­men­tissa, neljäs rauta­tie­pa­ketti komis­siosta ja EU:n tuleva budjetti huip­pu­ko­kouk­sessa.

1.2.2013

Puolue­toimistoomme haetaan verkko­viestinnän suun­nit­te­li­jaa

Kokoo­mus on tule­vai­suus­puo­lue. Tarjoamme parem­man Suomen raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille mielen­kiin­toi­sen työym­pä­ris­tön. Verk­ko­vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana tehtä­viisi kuulu­vat Kokoo­muk­sen verk­ko­pal­ve­lui­den suun­nit­te­le­mi­nen, yllä­pi­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen.

Skip to content