• FI
 • SV
 • Avaa valikko

  Todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja, kokoo­muk­sen vaih­toehto:

  Lisää työtä

  Suoma­lai­set tarvit­se­vat työtä, jotta voivat raken­taa itsel­leen ja perheel­leen sen näköistä elämää kuin halua­vat. Tarvit­semme työtä, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille ja hyvää hoivaa vanhuk­sille sekä turval­li­suutta. Kokoo­mus esit­tää keinot, joilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

  Lisää osaa­mista

  Jokai­sella pitää olla parhaat mahdol­li­suu­det pärjätä. Vahvis­tamme osaa­mista ja koulu­tusta varhais­kas­va­tuk­sesta läpi elämän kulke­vaan jatku­vaan oppi­mi­seen. Haluamme antaa korkea­kou­luille mahdol­li­suu­den paran­taa koulu­tuk­sen laatua siir­tä­mällä valtion omai­suutta niiden käyt­töön.

  Lisää liiken­nettä raiteille

  Torjumme ilmas­to­muu­tosta kaven­ta­matta suoma­lais­ten vapautta liik­kua. Esitämme keinot, joilla päära­dan paran­nus ja Turun tunnin junan ykkös­vaihe eli Espoon kaupun­ki­ra­dan paran­nus voidaan käyn­nis­tää.

  Näin vaikutat kokoomuksessa:

  Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?
  Vastaa suureen politiikka­kyselyyn!

  Ajankohtaista

  Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?
  Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
  Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019
  Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta
  Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta
  Väli­ky­sy­mys omis­ta­jaoh­jauk­sesta, työmark­ki­na­ti­lan­teesta ja edus­kun­nalle anne­tusta infor­maa­tiosta
  Elina Lepo­mäki: Keinot ovat tiedossa, mutta halli­tuk­selta puut­tuu rohkeus
  Petteri Orpo: Puhui­vatko päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero totta edus­kun­nan edessä?
  Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi
  Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle
  Liity