Sulje valikko
Valikko Avaa valikko

Apua ja tukea yrit­tä­jille

Kannamme huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä sekä yritys­ten työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät työpaik­ko­jensa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusi­jalla, yrityk­siä tarvi­taan krii­sin jälkei­sessä uudel­leen raken­ta­mi­sessa.

Poik­keus­a­jan podcast

Miten poik­keus­aika vaikut­taa ihmis­ten arkeen, koulun­käyn­tiin tai työhön? Lotta Backlund haas­tat­te­lee Poik­keus­a­jan podcas­tissa ihmi­siä ympäri Suomen – kuun­tele tuorein jakso tästä!

Lisää työtä

Suoma­lai­set tarvit­se­vat työtä, jotta voivat raken­taa itsel­leen ja perheel­leen sen näköistä elämää kuin halua­vat. Tarvit­semme työtä, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille ja hyvää hoivaa vanhuk­sille sekä turval­li­suutta. Kokoo­mus esit­tää keinot, joilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

Tue työtämme mikro­lahjoituksella
Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

Ajankohtaista

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle
Lue lisää
Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Kun korona tuli kuntiin /​/​ Jakso 6
Lue lisää
Opas yhdis­tyk­sen vaali­me­nes­tyk­seen
Lue lisää
Mikko Martik­kala Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Käsi­de­siä ja alko­ho­lin etämyyn­tiä /​/​ Jakso 5
Lue lisää
Kokoo­muk­sen Autto ja Vest­man: Opin­to­tuen tulo­ra­joista luovut­tava väliai­kai­sesti
Lue lisää
Kokoo­muk­sen pelas­tus­oh­jelma kunnille: Kuusi reit­tiä kuntien talou­den ja toimin­tae­del­ly­tys­ten turvaa­mi­seen
Lue lisää
Liity