Kokoomus.fi / 2014 / Page 5

Vuosi: 2014

27.10.2014

Grahn-Laaso­nen: Jokai­sen suoma­lai­sen on voitava kokea luon­non­suo­jelu omak­seen

Ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­nen on meidän kaik­kien asia. Kyse on tule­vien suku­pol­vien asiasta: millai­sen elinym­pä­ris­tön haluamme jättää lapsil­lemme. Uskon, että kaikki suoma­lai­set

25.10.2014

Anne-Mari Viro­lai­nen: EU:n uudet ilmasto- ja ener­gia­lin­jat vahvasti järki­vih­reät

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen on tyyty­väi­nen, että EU-maiden johta­jat pääsi­vät neuvot­te­luis­saan sopuun vuoteen 2030 ulot­tu­vista ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan linjoista.

22.10.2014

Stubb: EU tarvit­see järki­vih­reää ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaa

Ilmas­ton­muu­tosta pitää hillitä teol­li­suutta ja työpaik­koja tarpeet­to­masti vaaran­ta­matta. Ilmas­ton­muu­tos on ihmis­kun­nan suurim­pia haas­teita. Sen torju­mi­sessa on kyse omasta ja lastemme

18.10.2014

Vilje­lijä on palk­kansa ansain­nut

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedote viime viikolla nosti esiin huolen vilje­li­jöi­den vuoden 2015 tukien maksun aika­tau­lusta. Virasto varoitti, että tukien maksu viiväs­tyy huomat­ta­vasti

17.10.2014

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Yhteis­työ ja vapaa­eh­toi­suus pakko­lu­nas­tus­ten edelle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ihmet­te­lee vihrei­den arvos­te­lua ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta kohtaan. Viro­lai­nen painot­taa, ettei Kokoo­mus aio tinkiä luon­non­suo­je­lun tavoit­teista

17.10.2014

Virk­ku­nen: Yhtei­nen euroop­pa­lai­nen ulko­po­li­tiikka on saanut lisää painoar­voa

Videolla Henna Virk­ku­nen luo katsauk­sen komis­sio­ää­nes­tyk­seen, uuden komis­sion kokoon­pa­noon sekä Barro­son komis­sion saavu­tuk­siin.

15.10.2014

Kokoo­mus sote-uudis­tuk­sesta: Ihmi­sen on oltava palve­lui­den keskiössä

Kokoo­mus on tänään jättä­nyt lausun­tonsa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­la­ki­luon­nok­seen. Kokoo­muk­sen mielestä olen­nai­sinta on, että ihmi­nen on palve­lui­den keskiössä. Lisäksi Kokoo­mus

15.10.2014

Sankelo: Vapaa­eh­toi­suus avain­sana soiden­suo­je­lussa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo pitää hyvänä, että ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen on päät­tä­nyt selvit­tää mahdol­li­suu­det vapaa­eh­toi­seen soiden­suo­je­luun. “On hienoa, että minis­teri

15.10.2014

Stubb: Ympä­ris­tö­fik­suja ener­gia­rat­kai­suja

Suomi tarvit­see ener­giaa. Mones­sa­kin mielessä virtaa tarvi­taan, mutta nyt kyse on puhtaasti ener­gia­po­li­tii­kasta. Kattava ja moni­puo­li­nen, mahdol­li­sim­man pääs­tö­tön ener­gia­pa­letti pitää

13.10.2014

Sankelo: Ihmis­ten holhoa­mi­sella oltava raja

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo kummas­te­lee viikon­lop­puna synty­nyttä viski­kes­kus­te­lua. Alue­hal­lin­to­vi­rasto piti yksi­tyis­hen­ki­löi­den verk­ko­kir­joi­tuk­sia olut- ja viski­ta­pah­tu­man lait­to­mana mainon­tana. ?Ymmär­rän, että