Kokoomus.fi / 2014 / Page 4

Vuosi: 2014

13.11.2014

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see suuren lukio­re­mon­tin

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jan, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­sen mukaan lukio­kou­lu­tus kaipaa tule­valla halli­tus­kau­della suuren remon­tin, joka uudis­taa lukio­kou­lu­tusta vastaa­maan muut­tu­van maail­man haas­tei­siin. Tänään

9.11.2014

Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Suomen menes­tys kansain­vä­li­sissä Pisa-tutki­­muk­­sissa on tehnyt suoma­lai­sesta koulu­jär­jes­tel­mästä jopa vien­ti­tuot­teen. Menes­tyk­sestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeut­taa meitä

7.11.2014

Pois metsästä Pärk­kele!

Myön­nän, että ulko­maan­kau­pasta vastaa­vana minis­te­rinä yksi kysy­mys valvot­taa minua ajoit­tain öisin: miksi suoma­lai­set yrityk­set eivät kansain­vä­listy? Olemme tunne­tusti kaup­pa­kan­saa, mutta

6.11.2014

Alex Stub­bin puhe valta­kun­nal­li­sessa lukio­seminaarissa: Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät

Valta­kun­nal­li­nen lukio­se­mi­naari 9.-10.11.2014 Laut­ta­saa­ren yhteis­koulu ?Suomen tule­vai­suu­den haas­teet ja uudis­tu­mi­sen eväät?   Hyvä lukio­väki, hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta

4.11.2014

Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Suomessa opis­ke­lee noin 20 000 ulko­maista opis­ke­li­jaa, joista useita satoja Etelä-Savossa muun muassa Mikke­lin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Aalto-yliopis­­ton Mikke­lin yksi­köissä. Jälkim­mäi­nen

4.11.2014

Parempi koulu -kier­tu­eella Tampe­reella keskus­tel­tiin opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tue alkoi maanan­taina 3.11. Tampe­reella keskus­te­lulla parem­masta opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Keskus­te­lussa todet­tiin digi­ta­li­saa­tion tuovan paljon mahdol­li­suuk­sia opetuk­sen kehit­tä­mi­seen, mutta

1.11.2014

Pauli Kiuru: Opet­ta­jan ammat­ti­ni­meke suojat­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue käyn­nis­tyy ensi maanan­taina 3.11. Tampe­reelta, jolloin keskus­te­lemme opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sesta. Aihe on tärkeä ja hyvin ajan­koh­tai­nen. Vuonna

31.10.2014

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu ? kier­tue alkaa

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä

31.10.2014

Orpo ja Toivakka: Suoma­lai­selle ruoalle haetaan uusia mark­ki­noita

Uusi vien­tioh­jelma ja muut ponnis­te­lut avaa­vat lupaa­via näky­miä eten­kin Itä-Aasiassa. Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­tuo­tanto on korkea­laa­tuista, mutta maail­malla vahvuuk­siemme tunte­mus on vähäistä.

30.10.2014

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Uuden ajan ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa

Takana on runsas kuukausi ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Tehtävä on tärkeä, sillä työtä tehdään tule­via suku­pol­via varten. Ympä­ris­tön ja ilmas­ton voimme pilata vain